Locale::Po4a::TeX(3) konwersja dokumentów TeX z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::TeX jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w formacie TeX do innych języków [używanych przez ludzi].

Użytkownicy najprawdopodobniej powinni używać modułu LaTeX, który dziedziczy z modułu TeX i zawiera definicję częstych poleceń LaTeX.

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::TEX

Tego modułu można bezpośrednio użyć do obsługi ogólnych dokumentów w formacie TeX. Podzieli on dokument na mniejsze bloki (akapity, bloki dosłowych tekstów, a nawet jeszcze mniejsze jak tytuły czy indeksy).

Istnieje kilka opcji (opisanych w następnej sekcji), które mogą dostosować zachowanie do Twoich wymagań. Jeśli nie pasuje ono do formatu Twojego dokumentu, zachęcamy do napisania własnego modułu dziedziczącego z tego, opisującego szczegóły formatu. Szczegóły można znaleźć w sekcji PRACA ZMODUŁAMI POCHODNYMI poniżej.

Zachowanie modułu może być także zmieniane w pliku TeX za pomocą linii zaczynających się od ``% po4a:''. Takie zmiany są opisane w sekcji DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

Opcje tego modułu:
debug
Uaktywnia debugowanie kilku wewnętrznych mechanizmów modułu. Informacje o tym, które części mogą być debugowane, można znaleźć w źródłach.
no_wrap
Rozdzielona przecinkami lista środowisk, które nie powinny być powtórnie zawijane.

Proszę zauważyć, że środowiska verbatim i no_wrap się różnią. W blokach verbatim nie są analizowane polecenia ani komentarze.

Jeżeli środowisko nie było wcześniej zarejestrowane, to po4a założy, że to środowisko nie potrzebuje żadnych parametrów.

exclude_include
Rozdzielona dwukropkami lista plików, które nie powinny być włączane przez \input i \include.
definitions
Nazwa pliku zawierającego definicje dla po4a, jak to zdefiniowano w sekcji DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM. Można użyć tej opcji, jeśli nie jest możliwe umieszczenie definicja w tłumaczonym dokumencie.
verbatim
Rozdzielona przecinkami lista środowisk, które powinny być przetwarzane tak, jak zostały podane.

Jeżeli środowisko nie było wcześniej zarejestrowane, to po4a założy, że to środowisko nie potrzebuje żadnych parametrów.

Użycie tych opcji pozwala zmienić zachowanie poleceń zdefiniowanych w domyślnych listach.

DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM

Działanie modułu TeX może być zmieniane za pomocą linii zaczynających się od % po4a:, które są interpretowane jako polecenia parsera. Rozpoznawane są następujące polecenia:
% po4a: command polecenie1 alias polecenie2
Mówi, że argumenty polecenia polecenie1 powinny być traktowane jako argumenty polecenia polecenie2.
% po4a: polecenie polecenie1 parametry
Pozwala szczegółowo opisać parametry polecenia polecenie1. Ta informacja zostanie użyta do sprawdzenia liczby i typów parametrów.

Polecenie polecenie1 może być poprzedzone przez następujące znaki:

gwiazdka (*)
po4a wyciągnie to polecenie z akapitów (jeśli jest umieszczone na początku lub na końcu akapitu). Tłumacze będą musieli wtedy przetłumaczyć te parametry, które są oznaczone jako odpowiednie do tłumaczenia.
plus (+)
Tak jak w przypadku gwiazdki, to polecenie będzie wyodrębnione, jeżeli pojawi się na końcu bloku, ale jego parametry nie zostaną oddzielnie przetłumaczone. Tłumacz będzie musiał przetłumaczyć polecenie połączone ze wszystkimi jego parametrami. Pozwala to zachować więcej kontekstu i jest użyteczne dla wszystkich poleceń, przyjmujących jako parametr krótkie słowo, które może mieć wiele znaczeń (i tłumaczeń).

Uwaga: w tym przypadku nie trzeba określać, które parametry należy tłumaczyć, ale po4a musi znać typ i liczbę parametrów.

minus (-)
W takim wypadku, polecenie nie zostanie wydobyte z żadnego bloku. Ale jeżeli pojawi się samodzielnie w bloku, to tłumaczowi zostaną pokazane tylko te parametry, które zostały zaznaczone jako możliwe do przetłumaczenia. Polecenia te zazwyczaj nie powinny być wydzielane z ich akapitów (aby zachować kontekst), ale nie ma żadnego powodu, żeby męczyć tłumacza nimi, jeśli cały komunikat jest zawarty w takim poleceniu.

Argument parameters jest zbiorem nawiasów [] (określających argumenty opcjonalne) lub {} (określających argumenty wymagane). Aby wskazać, że parametr ma zostać przetłumaczony, można pomiędzy tymi nawiasami umieścić znak podkreślenia (_). Na przykład:
 % po4a: command *chapter [_]{_}

To wskazuje, że polecenie chapter ma dwa parametry: opcjonalny (krótki tytuł) i obowiązkowy, oba muszą być przetłumaczone. Aby określić, że polecenie href ma dwa wymagane parametry, oraz że pierwszy z nich (URL) ma nie być przetłumaczony, oraz że polecenie to ma nie być oddzielone od otaczającego go akapitu (co pozwala tłumaczowi zmienić pozycję linku w zdaniu), można użyć:
 % po4a: command -href {}{_}

W tym wypadku informacja wskazująca, które argumenty muszą być przetłumaczone jest używana tylko wtedy, gdy akapit jest utworzony tylko z tej komendy href.

% po4a: environment środowisko parametery
This permits to define the parameters accepted by the env environment. This information is latter used to check the number of arguments of the \begin command, and permit to specify which one must be translated. The syntax of the parameters argument is the same as described for the ??? commands. The first parameter of the \begin command is the name of the environment. This parameter must not be specified in the list of parameters. Here are some examples:
 % po4a: environment multicols {}
 % po4a: environment equation

Tak jak dla poleceń środowisko może być poprzedzone plusem (+), aby wskazać, że polecenie \begin musi być przetłumaczone wraz ze wszystkimi jego argumentami.

% po4a: separator środowisko "wyrażenie_regularne"
Wskazuje, że środowisko powinno być podzielone zgodnie z podanym wyrażeniem regularnym.

Wyrażenie regularne jest ograniczone cudzysłowami. Nie powinno tworzyć żadnej wstecznych referencji. Jeśli potrzeba pogrupować, to należy użyć (?:). Może także wymagać kilku znaków cytowania.

Na przykład moduł LaTeX używa wyrażenia regularnego ``(?:&|\\\\)'' , aby osobno przetłumaczyć każdą komórkę tabeli (linie są rozdzielone przez '\\' a komórki przez '&').

Środowisko jest rozszerzane do typu wyświetlanego pliku PO. Można tego użyć, aby pierwszy wymagany argument polecenia title podzielić na ``\\\\''. W tym przypadku środowiskiem jest title{#1}.

% po4a: verbatim environment środowisko
Określa, że środowisko jest środowiskiem dosłownym,tj. takim, w którym wszelkie komentarze i polecenia są ignorowane.

Jeżeli środowisko nie było wcześniej zarejestrowane, to po4a założy, że to środowisko nie potrzebuje żadnych parametrów.

PRACA Z MODUŁAMI POCHODNYMI

pre_trans
post_trans
translate
Funkcje opakowujące translate TransTractora filtrami uruchamianymi przed przetwarzaniem i po nim.

Komentarze akapitu są wstawiane jako komentarz PO dla pierwszego tłumaczonego komunikatu dla tego akapitu.

get_leading_command($buffer)
Funkcja zwraca:
Nazwę polecenia
Jeżeli na początku podanego bufora nie znaleziono żadnego polecenia, tekst będzie pusty. Są brane pod uwagę tylko te polecenia, które można rozdzielić. Hash %separated_command zawiera ich listę.
Wariant
Określa użyty wariant. Na przykład gwiazdka (*) może być dodana na końcu sekcji poleceń, aby określić że nie powinny być numerowane. W tym przypadku pole to będzie zawierać ``*''. Jeśli wariant nie istnieje, pole będzie pustym łańcuchem znaków.
Tablicę par (typ argumentu, argument)
Typem argumentu może być albo ``{'' (dla argumentów wymaganych), albo ``['' (dla argumentów opcjonalnych).
Pozostały bufor
Reszta bufora po usunięciu początkowego polecenia i jego argumentów. Jeśli nie znaleziono polecenia, oryginalny bufor jest zwracany niezmieniony w tym polu.
get_trailing_command($buffer)
To samo co, get_leading_command, ale dla poleceń z końca bufora.
translate_buffer
Rekurencyjnie tłumaczy bufor, wydzielając z niego początkowe i końcowe polecenia (które powinny być tłumaczone oddzielnie).

Jeżeli w bieżącym środowisku zmienna %translate_buffer_env zawiera definicję funkcji, to ta funkcja zostanie użyta zamiast translate_buffer() do przetłumaczenia zawartości bufora.

read
Przeładowanie funkcji read TransTractora
read_file
Rekurencyjnie czyta plik, dodając te pliki włączane, które nie są wymienione w tablicy @exclude_include. Plik włączane są wyszukiwane poleceniem kpsewhich z biblioteki Kpathsea.

Poza częścią włączania plików, jest to przekopiowane z funkcji read TransTractora.

parse_definition_file
Procedura parsowania pliku zawierającego dyrektywę po4a (definicje nowych poleceń).
parse_definition_line
Przetwarza linię definicji w formacie ``% po4a: ''.

Dalsze informacje można znaleźć w sekcji DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM.

is_closed
docheader

FUNKCJE WEWNĘTRZNE, używane do pisania parserów

Funkcje poleceń i środowiska pobierają następujące argumenty (oraz dodatkowo obiekt $self):
Nazwę polecenia
Wariant
Tablica krotek (typ, argument)
Bieżące środowisko

Pierwsze 3 argumenty są wyodrębniane przez get_leading_command lub get_trailing_command.

Funkcje poleceń i środowiska zwracają tłumaczenia poleceń z jego argumentami i nowe środowisko.

Funkcje środowiska są wywoływane, jeśli znaleziono polecenie \begin. Są one wywoływane z poleceniem \begin i jego argumentami.

Moduł TeX proponuje tylko jedną funkcję poleceń i jedną funkcję środowiska: generic_command i generic_environment.

generic_command używa informacji podanych przez register_generic_command albo przez dodanie definicji w pliku TeX:
 % po4a: command polecenie1 parametry

generic_environment używa informacji podanych przez register_generic_environment albo przez dodanie definicji w pliku TeX:
 % po4a: environment środowisko parametery

Obie funkcje tylko przetłumaczą parametry, które były określone jako możliwe do tłumaczenie (z ""). generic_environment doda nazwę środowiska do stosu środowiska, a generic_command doda nazwę polecenia, po której nastąpi identyfikator parametru (jak {#7} lub [#2]).

STATUS MODUŁU

Moduł powinien być bardziej przetestowany.

Było testowany na książce z dokumentacją Pythona.

LISTA RZECZY DO ZROBIENIA

Automatyczne wykrywanie nowych poleceń
Moduł TeX mógłby sparsować argumenty nowego polecenia i spróbować odgadnąć liczbę i typy argumentów oraz czy powinny być tłumaczone, czy też nie.
Tłumaczenie separatora środowiska
Kiedy jako separatora środowiska użyje się \item, to jego argument jest dołączany do następującego łańcucha znaków.
Niektóre polecenia powinny być dodane do stosu środowiska.
Te polecenia powinny być podawane w parach. Umożliwiłoby podawanie poleceń zaczynających lub kończących dosłowne środowisko.
Inne
Różne inne punkty są oznaczone w źródłach jako ``TODO'', czyli do zrobienia.

ZNANE BŁĘDY

Różne punkty są oznaczone w źródłach jako ``FIXME'', czyli do poprawienia.

AUTORZY

 Nicolas François <[email protected]>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2004, 2005 by Nicolas FRANÇOIS <[email protected]>.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).