Locale::Po4a::Pod(3) konwersja danych POD z/do plików PO

SKŁADNIA


use Locale::Po4a::Pod;
my $parser = Locale::Po4a::Pod->new (sentence => 0, width => 78);
# Czytanie POD ze STDIN i zapisanie do STDOUT.
$parser->parse_from_filehandle;
# Czytanie POD z plik.pod i zapisanie do plik.txt.
$parser->parse_from_file ('plik.pod', 'plik.txt');

OPIS

Locale::Po4a::Pod jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w formacie POD (preferowany język dokumentowania programów napisanych w Perlu) do innych języków [używanych przez ludzi].

STATUS MODUŁU

Myślę, że ten moduł jest stabilny jak skała. Istnieje tylko jeden znany błąd związany z /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod (i innymi stronami, patrz niżej), który zawiera:

  C<" #n">

Niestety, w wersji z po4a zostało to rozdzielone na spacji podczas zawijania. W wyniku, oryginalna strona podręcznika zawiera

 " #n"

a przetłumaczona zawiera

 "" #n""

co jest logiczne, skoro C<cośtam> jest przepisane jako ``cośtam''.

Pełna lista stron mających ten problem na moim komputerze (z 564 stron; proszę zauważyć, że zależy to od wyboru kolumny zawijania): /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod /usr/share/perl/5.8.0/overload.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlapi.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perldelta.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlfaq5.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlpod.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlre.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlretut.pod

STRUKTURY WEWNĘTRZNE

Locale::Po4a::Pod, jako klasa dziedziczona z Pod::Parser, obsługuje te same interfejsy i metody. Wszystkie szczegóły można znaleźć w Pod::Parser; w skrócie: najpierw trzeba utworzyć parser, używając "Locale::Po4a::Pod->new()", a potem wywołać albo parse_from_filehandle() albo parse_from_file().

new() może pobrać opcje, w postaci par klucz/wartość, kontrolujące zachowanie parsera. Następujące wspólne opcje są rozpoznawane przez wszystkie dzieci Pod::Parser:

alt
Jeśli ustawione na true, wybiera alternatywny format wyjścia, między innymi używa innego stylu nagłówka i oznacza wpisy =item dwukropkiem na lewym marginesie. Domyślną wartością jest false.
code
Jeśli ustawione na true, części nie-POD pliku wejściowego będą dołączone do pliku wyjściowego. Użyteczne podczas oglądania dokumentu mającego bloki POD z POD przekształconym, a kodem pozostawionym bez zmian.
indent
Liczba spacji wcinania zwykłego tekstu i domyślne wcinanie bloków =over. Domyślnie 4.
loose
Jeśli ustawione na true, po nagłówku =head1 jest dodawana pusta linia. Jeśli ustawione na false (domyślnie), to nie jest wypisywana pusta linia po =head1, ale jest wciąż wypisywana po =head2. Jest to wartość domyślna, ponieważ jest to oczekiwane formatowanie stron podręcznika ekranowego. Podczas formatowania dowolnych dokumentów tekstowych, ustawienie tego na true może wygenerować przyjemniejsze wyjście.
quotes
Ustawia znaki cudzysłowu używane do otaczania tekstów C<>. Jeżeli wartością jest pojedynczy znak, to jest on używany jako lewy i prawy cudzysłów; jeśli są to dwa znaki, to pierwszy z nich jest lewym cudzysłowem, a drugi - prawym; jeśli są cztery znaki, to pierwsze dwa są lewym cudzysłowem, a kolejne dwa - prawym.

Może to także przyjmować na specjalną wartość none, określającą, że tekst C<> nie zostanie otoczony znakami cudzysłowu.

sentence
Jeśli jest ustawione na true, Locale::Po4a::Pod przyjmie, że każde zdanie kończy się dwoma spacjami i postara się to zachować. Jeśli ustawione na false, wszystkie kolejne białe znaki w niedosłownych akapitach są zamieniane na jedną spację. Domyślną wartością jest true.
width
Numer kolumny, według której zawijać tekst po jego prawej stronie. Domyślnie jest to 76.

AUTORZY

 Denis Barbier <[email protected]>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2002 by SPI, inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).