lbxproxy(1) Wąskopasmowe proxy X (Low BandWidth X proxy)

SKŁADNIA

lbxproxy [:<wyświetlacz>] [opcja]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Aplikacje, które chcą wykorzystywać rozszerzenie wąskiego pasma X (LBX) muszą łączyć się z lbxproxy. Aplikacje te nie muszą wiedzieć nic o LBX, po prostu muszą się połączyć do lbxproxy jak do normalnego serwera. Lbxproxy przyjmuje połączenia klientów i powiela je na jednym połączeniu do serwera X, dokonując różnych optymalizacji protokołu X, przyspieszając połączenia wąskopasmowe.

Mając na uwadze uwierzytelnianie i autoryzację, lbxproxy zwyczajnie przekazuje serwerowi przedstawione przez użytkownika dokumenty uwierzytelniające. Poniważ do lbxproxy łączą się klienci X, ważnym jest by plik .Xauthority użytkownika zawierał wpisy z prawidłowymi kluczami związanymi z ID sieciowym proxy. lbxproxy nie jest odpowiedzialny za dodawanie tych wpisów do pliku .Xauthority. Odpowiedzialnym za skonfigurowanie tego jest użytkownik.

Program lbxproxy ma różne opcje, z których wszystkie są opcjonalne.

Jeśli poadny jest :<wyświetlacz>, proxy użyje podanego portu wyświetlacza podczas nasłuchiwania połączeń. Port wyświetlacza jest offsetem od portu 6000, zupełnie podobnie do sposobu podawania normalnych wyświetlaczy X. Jeśli nie podano żadnego portu, lbxproxy użyje domyślnego portu, 63. Jeśli port ten jest zajęty, proxy zgłosi komunikat o błędzie.

Innymi opcjami linii poleceń są:

-help
Drukuje krótką informację o użyciu i opcjach linii poleceń.
-display dpy
Podaje adres serwera X, obsługującego rozszerzenie LBX. Jeśli opcja ta nie jest podana, wyświetlacz jest wyszukiwany według zmiennej środowiskowej DISPLAY.
-motion liczba
W danym momencie dozwolona jest ograniczona liczba ruchów myszy, naraz transferowanych między serwerem a proxy. Domyślna liczba to 8.
-[terminate|reset]
Domyślnym zachowanie lbxproxy po zakończeniu działań ostatniego klienta jest dalsze działanie. Opcja -terminate powoduje, że lbxproxy kończy działanie po zakończeniu obsługi ostatniego klienta. Opcja -reset powoduje, że po zakończeniu obsługi ostatniego klienta lbxproxy się zresetuje. Resetowanie powoduje czyszczenie stanu i repodłączenie się do serwera.
-reconnect
Domyślne zachowanie lbxproxy to kończenie pracy gdy połączenie zostaje zerwane. Opcja -reconnect powoduje, że lbxproxy zamiast tego się resetuje (zobacz wyżej -reset) i próbuje podłączyć na nowo do serwera.
-I
Powoduje ignorowanie wszystkich pozostałych argumentów.
-nolbx
Wyłącza optymalizacje LBX.
-nocomp
Wyłącza kompresję łańcuchów.
-nodelta
Wyłącza podstawienia żądań delta.
-notags
Wyłącza używanie tagów.
-nogfx
Wyłącza rekodowanie żądań graficznych (nie licząc żądań związanych z obrazami).
-noimage
Wyłącza kompresję obrazów.
-nosquish
Wyłącza [squishing] zdarzeń X.
-nointernsc
Wyłącza zwieranie (short circuiting) żądań InternAtom.
-noatomsfile
Wyłącza odczytywanie pliku kontroli atomów. Zobacz sekcję o "Kontroli Atomów".
-atomsfile file
Przeciąża domyślny plik KontroliAtomów. Zobacz sekcję o "Kontroli Atomów".
-nowinattr
Disables GetWindowAttributes/GetGeometry grouping into one round trip.
-nograbcmap
Wyłącza zbieranie (grabbing) map kolorowych (colormaps).
-norgbfile
Wyłącza przekształcanie nazwy koloru na RGB w proxy.
-rgbfile ścieżka
Podaje alternatywną bazę RGB do przekształceń nazw kolorów na RGB.
-tagcachesize
Ustawia rozmiar bufora podręcznego tagu proxy (w bajtach).
-zlevel poziom
Ustaw poziom kompresji Zlib (używane do kompresji strumienia).
domyślnie jest to 9
1 = najgorsza, najszybsza kompresja
9 = najlepsza, najwolniejsza kompresja
-compstats
Za każdym razem gdy proxy się resetuje, lub odbiera sygnał SIGHUP, raportuj statystyki kompresji strumienia.
-nozeropad
Nie zeruj nieużywanych bajtów wypełniania w żądaniach, odpowiedziach i zdarzeniach X.
-cheaterrors
Zezwala oszukiwanie protokołu X w celu polepszenia wydajności. Protokół X gwarantuje, że wszelkie odpowiedzi, zdarzenia lub błędy, wygenerowane poprzednim żądaniem będą wysyłane przed wygenerowaniem odpowiedzi dla kolejnego żądania. Nakłada to ograniczenia gdy lbxproxy może zewrzeć (short circuit) żądanie. Opcja -cheaterrors umożliwia lbxproxy pogwałcenie reguł protokołu X względem błędów. Używaj na własne ryzyko.
-cheatevents
Podobne do poprzedniej opcji, lecz zezwala na pogwałcanie reguł X protokołu względem tak zdarzeń, jak i błędów. Używaj na własne ryzyko.

KONTROLA ATOMÓW

Podczas uruchamiania, lbxproxy "preinstancjonuje" konfigurowalną listę atomów. Umożliwia to lbxproxy internowanie grupy atomów w pojedynczym przebiegu (round trip) i natychmiastowe zachowanie wyników w buforze podręcznym.

Podczas pracy lbxproxy używa heurystyk wspomagających decyzję, kiedy opóźnić wysyłanie danych o właściwościach okna do serwera. Heurystyka zależy od rozmiaru danych, nazwy właściwości i tego czy poprzez lbxproxy działa menedżer okien.

Kontrola atomów jest określana w pliku "KontroliAtomów", konfigurowanym podczas instalacji lbxproxy. Jest ona przeciążana dyrektywami linii poleceń.

Plik ten jest zwyczajnym plikiem tekstowym. Istnieją trzy postaci linii: komentarze, kontrola długości i kontrola nazw. Linie rozpoczynające się od znaku '!' to komentarze. Linie postaci

z długość

określają maksymalną długość w bajtach nim dane właściwości zostaną opóźnione. Linia postaci

opcje nazwaatomu

kontroluje podany atom, gdzie opcje są dowolną kombinacją znaków: 'i', oznaczającego, że atom powinien być pre-internowany; 'n', oznaczającego, że dane właściwości o tej nazwie nigdy nie powinny być opóźniane; 'w' oznaczającego, że dane tej właściwości powinny być opóźniane tylko jeśli menedżer okien działa również poprzez to samo lbxproxy.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1x lbxproxy

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.