kdesu(1) Uruchamia program z najwyższym poziomem uprawnień

STRESZCZENIE

kdesu [-c] [-d] [-f plik] [-i nazwa ikony] [-n] [-p priorytet] [-r] [-s] [-t] [-u użytkownik] [--nonewdcop] [{polecenie [arg1] [arg2] [...]}]
kdesu [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

Program KDE su jest graficzną nakładką środkowiska KDE na systemowe polecenie su. Pozwala na uruchamianie programów z poziomem uprawnień innego użytkownika pytając o jego hasło. Program KDE su nie wymaga żadnych dodatkowych praw dostępu gdyż wykorzystuje on polecenie systemowe su.

Dodatkową funkcją programu KDE su jest opcjonalna możliwość zapamiętywania wprowadzanych haseł. Jeżeli jest włączona, to podanie hasła jest wymagane tylko raz dla każdego polecenia.

Program powinien być uruchamiany z linii poleceń lub za pośrednictwem pliku .desktop.

PARAMETRY

-c program

Określa polecenie, które należy uruchomić z poziomem uprawnień administratora. Polecenie musi podane jako jeden argument, dlatego na przykład jeżeli użytkownik chce uruchomić menedżera plików, powinien wprowadzić w linii poleceń: kdesu -c kfm -sw

-d

Pokazuje informacje diagnostyczne.

-f plik

Parametr ten pozwala na efektywne wykorzystanie programu KDE su w plikach .desktop. Powoduje, iż KDE su sprawdza wskazany plik czy jest zapisywalny przez bieżącego użytkownika. Jeżeli tak, to polecenie zostanie wykonane z poziomem uprawnień bieżącego użytkownika, a jeżeli nie to polecenie zostanie wykonane z uprawnieniami użytkownika użytkownik (wartością domyślną jest administrator tzn. użytkownik root).

Ścieżka do pliku plik jest wyznaczana następująco: jeżeli plik rozpoczyna się od znaku / to traktowana jest jako ścieżka absolutna, jeżeli zaś nie to katalogiem podstawowym będzie katalog konfiguracji globalnej środowiska KDE. Na przykład aby skonfigurować menedżer wyświetlania KDE kdm, można wprowadzić polecenie kdesu -c kdmconfig -f kdmrc

-i nazwa ikony

Pozwala na określenie ikony wyświetlanej w oknie dialogowych pytania o hasło. Można tu zastosować nazwę bez rozszerzenia.

-n

Nie przechowuj hasła. Opcja ta wyłącza działanie pola wyboru przechowuj hasło w oknie dialogowym wprowadzania hasła.

-p priorytet

Określa priorytet wykonania programu. Jest to liczba całkowita z przedziału od 0 do 100, gdzie 100 oznacza najwyższy priorytet, a 0 najniższy. Wartością domyślną jest 50.

-r

Włącza dla programu priorytet czasu rzeczywistego.

-s

Zatrzymuje usługę KDE su. Jest to usługa przechowująca w tle poprawnie wprowadzone hasła. Funkcja ta może też być wyłączona przez podanie parametru -n przy uruchamianiu programu.

-t

Włącza wyjście na terminal. Parametr wyłącza funkcję przechowywania haseł, zaś wykorzystywany jest najczęściej w celu poszukiwaniu błędów. W celu uruchomienia aplikacji w trybie konsolowym najlepiej jest jednak używać standardowego polecenia su.

-u użytkownik

Chociaż najczęściej KDE su jest wykorzystywane do uruchamiania programów z poziomem uprawnień administratora, można też wybrać innych użytkowników podając nazwę użytkownika i odpowiednie hasło.

PRZYKŁADY

Uruchamia program kfmclient jako użytkownik jim, i wyświetla ikonę Konquerora w oknie dialogowym pytania o hasło.

kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORZY

Program KDE su. Autorzy: Geert Jansen <[email protected]> oraz Pietro Iglio <[email protected]>.

AUTOR

Lauri Watts <[email protected]>

Autor.