iptraf(8) interaktywny (kolorowy) monitor IP LAN

SKŁADNIA

iptraf { [ -f ] [ -q ] [ -u ] [ { -i interfejs | -g | -d interfejs | -s interfejs | -z interfejs | -l interfejs } [ -t timeout ] [ -B [ -L plik_logu ] ] ] | [ -h ] }

OPIS

iptraf jest bazującym na bibliotece ncurses monitorem pakietów IP w sieci lokalnej generującym różnorodne statystyki sieciowe zawierające: informacje o pakietach TCP, zliczenia UDP, ICMP i OSPF, informacje o wykorzystaniu Ethetnetu, stany węzłów, błędy sum kontrolnych IP i inne.

Jeżeli iptraf jest uruchomiony bez opcji, przechodzi do trybu interaktywnego z menu głównym.

OPCJE

Poniższe opcje mogą być dodane w linii komend:
-i interfejs
uruchamia monitor ruchu IP na podanym interfejsie sieciowym lub na wszystkich interfejsach, jeśli użyto "-i all".
-g
uruchamia się bezpośrednio jako monitor statystyk interfejsów sieciowych (general interface statistics)
-d interfejs
uruchamia się bezpośrednio jako szczegółowy monitor dla konkretnego interfejs-u
-s interfejs
uruchamia się bezpośrednio jako monitor pakietów TCP i UDP dla konkretnego interfejs-u
-z interfejs
pokazuje licznik pakietów względem ich rozmiarów na podanym interfejsie
-l interfejs
uruchamia monitor stacji LAN na podanym interfejsie sieciowym lub na wszystkich interfejsach LAN, jeśli użyto "-l all".
-t timeout
ustawia timeout dla danej usługi (konkretnego monitora) w minutach. (Ta opcja jest używana tylko z opcjami znajdującymi się powyżej).
-B
przekierowuje standardowe wyjście do /dev/null, zamyka standardowe wejście i uruchamia się w tle. Może być używane tylko z jednym z opisanych powyżej parametrów. Aby zakończyć uruchomiony w tle proces, należy mu wysłać sygnał USR2.
-L plik_logu
pozwala na podanie alternatywnej nazwy pliku dziennika. Domyślna nazwa pliku dziennika jest oparta albo na wybranym interfejsie (szczegółowe statystyki interfejsu, statystyki usług TCP/UDP, rozmiary pakietów) albo na instancji wybranej funkcji (monitor ruchu IP, monitor stacji LAN). Jeśli ścieżka nie jest podana, to plik dziennika jest umieszczany w /var/log/iptraf.
-f
czyści wszystkie blokady i liczniki, powodując, że instancja IPTrafa myśli, że jest pierwszą działającą. Opcja powinna być używana po nienormalnym zakończeniu programu lub załamaniu się systemu.
-u
pozwala na użycie niewspieranych interfejsów takich jak urządzenia ethernetowe. Jest to potrzebne, jeśli została zmieniona nazwa interfejsu (np. ip link set eth0 name foo0).
-q
nie jest już potrzebna, jest utrzymywana tylko w celu wstecznej kompatybilności.
-h
pokazuje skrócony opis opcji

SYGNAŁY


 SIGUSR1 - wymusza rotację plików dziennika podczas działania programu.
 SIGUSR2 - kończy proces IPTraf działający w tle.

PLIKI


 /var/log/iptraf/*.log - plik dziennika
 /var/lib/iptraf/* - ważne pliki danych programu IPTraf

AUTOR

Gerard Paul Java ([email protected])

AUTOR PODRĘCZNIKA

Frederic Peters ([email protected]), używając komenedy iptraf -h. Ogólne modyfikacje w tym dokumencie wykonał Gerard Paul Java ([email protected]).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Radek Marcinkowski (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.0.0 oryginału.