info(1) odczytuje dokumenty Info

SKŁADNIA

info [OPCJA]... [WPIS-MENU...]

OPIS

Odczytuje dokumentację w formacie Info.

OPCJE

-a, --all
używa wszystkich pasujących podręczników.
-k, --apropos=ŁAŃCUCH
przeszukuje pod kątem ŁAŃCUCHA we wszystkich wpisach wszystkich podręczników.
-d, --directory=KATALOG
dodaje KATALOG do INFOPATH.
--dribble=PLIK
zapamiętuje klawiszologię użytkownika w PLIKU.
-f, --file=PODRĘCZNIK
określa podręcznik Info.
-h, --help
wyświetla ten tekst i kończy pracę.
--index-search=ŁAŃCUCH
przechodzi do węzła wskazanego przez wpis indeksu ŁAŃCUCH.
-n, --node=WĘZEŁ
określa węzeł w pierwszym odwiedzanym pliku Info.
-o, --output=PLIK
wypisuje wybrane węzły do PLIKU.
-R, --raw-escapes
wypisuje "surowe" sekwencje ANSI (domyślnie).
--no-raw-escapes
wypisuje sekwencje ucieczki jako dosłowny tekst.
--restore=PLIK
odczytuje początkową klawiszologię z PLIKU.
-O, --show-options, --usage
przechodzi do węzła opcji wiersza polecenia.
--strict-node-location
(do debugowania) używa odnośników plików Info w niezmienionej postaci.
--subnodes
rekurencyjne wypisuje wpisy menu.
-v, --variable ZMIENNA=WARTOŚĆ
przypisuje WARTOŚĆ do zmiennej Info ZMIENNA.
--vi-keys
używa skojarzeń klawiszy z vi i less.
--version
wyświetla informacje o wersji i wychodzi.
-w, --where, --location
wypisuje fizyczne położenie pliku Info.
-x, --debug=NUMER
ustawia poziom debugowania (-1 - pełne).

Pierwszy argument niebędący opcją, jeśli jest obecny, jest początkowym wpisem menu; jest on wyszukiwany spośród wszystkich plików "dir" z INFOPATH. Jeśli nie jest obecny, info łączy wszystkie pliki "dir" i wyświetla rezultat. Wszystkie pozostałe argumenty są traktowane jako nazwy wpisów menu, odnoszące się do początkowego wpisu menu.

Zestawienie klawiszologii wyświetla się po wpisaniu h w programie Info.

PRZYKŁADY

info
wyświetla menu dir głównego poziomu
info info
wyświetla ogólny podręcznik dla czytelników Info
info info-stnd
wyświetla podręcznik danego programu Info
info emacs
rozpoczyna od węzła emacs z głównego katalogu
info emacs buffers
zaczyna od węzła buffers z podręcznika emacs
info --show-options emacs
zaczyna od węzła z opcjami wiersza poleceń emacsa
info --subnodes -o out.txt emacs
zrzuca cały podręcznik do out.txt
info -f ./foo.info
pokazuje plik ./foo.info, nie przeszukuje katalogu

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres [email protected], ogólne pytania i komentarze na [email protected].
Strona Texinfo: http://www.gnu.org/software/texinfo/

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2013 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 5.2.0.dfsg.1 oryginału.