gramps(1) Genealogical Research and Analysis Management Programming System.

SYNOPSIS

gramps [-?|--help] [--usage] [--version] [-l] [-u|--force-unlock] [-O|--open= BAZA_DANYCH [-f|--format= FORMAT]] [-i|--import= PLIK [-f|--format= FORMAT]] [-i|--import= ...] [-e|--export= PLIK [-f|--format= FORMAT]] [-a|--action= AKCJA] [-p|--options= CIĄG_OPCJI]] [ PLIK ] [--version]

OPIS

Gramps jest wolnym, darmowym programem genealogicznym OpenSource. Jest napisany w Python, przy użyciu interfejsu GTK+/GNOME. Dla każdego, kto wcześniej używał innego programu genealogicznego (np. Family Tree Maker (TM), Personal Ancestral Files (TM), lub GNU Geneweb), zapoznanie się z interfejsem Gramps'a będzie natychmiastowe. Program obsługuje także import i eksport w popularnym formacie GEDCOM, który jest używany przez większość programów genealogicznych na świecie.

OPCJE

gramps PLIK
Kiedy PLIK jest podany (bez żadnych flag) jako nazwa drzewa rodzinnego albo nazwa katalogu z drzewem, to wybrane drzewo jest otwierane i rozpoczynana jest sesja interaktywna. Jeśli PLIK jest formatem rozpoznawanym przez Gramps, to tworzone jest puste drzewo, którego nazwa bazuje na nazwie PLIKU i dane są do niego importowane. Pozostałe opcje są wtedy ignorowane. Jest to sposób na używanie programu jako uchwytu obsługującego dane genealogiczne, np. w przeglądarce internetowej. Takie wywołanie akceptuje każdy format natywny dla grampsa, zobacz poniżej.

-f,--format= FORMAT
Jawne określenie formatu PLIKU przez poprzedzenie opcji -i, lub -e. Jeśli opcja -f nie jest podana dla żadnego PLIKU, to format pliku jest określany na podstawie rozszerzenia albo typu MIME.

Dostępne formaty wyjściowe to:
gramps-xml (używany jeśli PLIK kończy się na .gramps),
gedcom (przyjmowany jeśli PLIK kończy się na .ged),
lub dowolny plik eksportu obsługiwany przez system wtyczek Gramps.

Formaty dostępne dla importu to: grdb, gramps-xml, gedcom,
gramps-pkg (przyjmowany jeśli PLIK kończy się na .gpkg),
oraz geneweb (przyjmowany jeśli PLIK ma rozszerzenie .gw).

Formats dostępne dla eksportu to: gramps-xml, gedcom, gramps-pkg, wft (jeśli rozszerzenie PLIKU to .wft), geneweb, i iso (używany tylko, jeśli jawnie określony przez parametr -f ).

-l
Wyświetla listę dosŧępnych drzew genealogicznych.

-u,--force-unlock
Wymusza odblokowanie bazy danych.

-O,--open= BAZA_DANYCH
Otwiera BAZĘ_DANYCH, która musi istnieć w katalogu baz lub być nazwą istniejącego drzewa rodzinnego. Jeśli nie podano akcji, to opcje eksportu albo importu są wykonywane, a następnie jest uruchamiana sesja interaktywna z otwarciem wybranej bazy.

-i,--import= PLIK
Importuje dane z PLIKU. Jeśli nie określono bazy danych, to tworzona jest tymczasowa baza kasowana po zamknięciu programu.

Kiedy podany jest więcej niż jeden plik do importu, to każdy z nich musi być poprzedzony flagą -i. Pliki są importowane w kolejności podanej w linii poleceń, np.: -i PLIK1 -i PLIK2 oraz -i PLIK2 -i PLIK1 mogą utworzyć inne identyfikatory (gramps ID) w bazie wynikowej.

-e,--export= PLIK
Eksportuje dane do PLIKU. Dla formatu iso, PLIK natomiast nazwą katalogu, do którego baza danych gramps zostanie zapisana. Dla gramps-xml, gedcom, wft, gramps-pkg, oraz geneweb, PLIK jest nazwą pliku wynikowego.

Kiedy więcej niż jeden plik wyjściowy jest podany, każdy musi być poprzedzony flagą -e. Pliki będą zapisywane kolejno, w podanej przez parametry kolejności.

-a,--action= AKCJA
Wykonuje AKCJĘ na zaimportowanych danych. Działanie to jest wykonywane dopiero, gdy wszystkie określone importy zakończą się powodzeniem. Aktualnie dostępne akcje to:
summary (taka sama jak Raporty->Wyświetl->Podsumowanie bazy danych),
check (tożsama z Narzędzia->Naprawa bazy danych->Sprawdź i napraw bazę),
report (generuje raport), oraz
tool (uruchamia narzędzie/wtyczkę). Zarówno report jak i tool wymagają podania CIĄGU_OPCJI poprzedzonego flagą -p ).

CIĄG_OPCJI powinien spełniać następujące warunki:
Nie może zawierać spacji. Jeśli niektóre argumenty wymagają spacji, ciąg powinien być enkapsulowany w znakach cudzysłowu, (zobacz składnię powłoki). Ciąg opcji jest listą parametrów z nazwą i wartością oddzielonymi znakiem równości. Kolejne parametry muszą być oddzielone od siebie znakiem przecinka.

Większość opcji dla raportów czy narzędzi jest specyficzna dla konkretnej opcji, jednak część z opcji jest wspólna, szczególnie dla raportów.

name=nazwa
Opcja wymagana, określający który raport czy narzędzie będzie uruchamiane. Jeśli podana wartość nazwy nie pasuje do żadnego dostępnego raportu czy narzędzia, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie oraz lista dostępnych raportów albo opcji (w zależności od wartości parametru AKCJA).

show=all
Wyświetla listę wszystkich nazw dostępnych opcji wraz z krótkim opisem dla danego raportu albo narzędzia.

show=nazwa_opcji
Wyświetla opis funkcji udostępnianej przez daną nazwę_opcji, jak również listę parametrów, które akceptuje dana opcja.


Używając powyższych opcji jesteś w stanie dowiedzieć się o wszystkich możliwościach danego raportu.

Kiedy więcej niż jeden akcja wyjściowa jest podana, każda musi być poprzedzona flagą -a. Akcje są wykonywane jedna po drugiej, w kolejności w jakiej występują w linii poleceń.

-d,--debug= NAZWA_LOGGERA
Włącza logi debuggowania dla celów programistycznych i testowych. Zobacz do kodu źródłowego po szczegóły.

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie.

Następujące opcje są używane przy aktywacji Bonobo:

--oaf-ior-fd=FD
Deskryptor pliku, do którego wpisać OAF IOR.
--oaf-activate-iid= IID
OAF IID do aktywacji.
--oaf-private
Wstgrzymuje rejestrację serwera przez OAF.

Następujące opcje są używane do kontroli dźwięku generowanego za pomocą Gnome Library.

--disable-sound
Wyłącza użycie serwera dźwięku.
--enable-sound
Włącza użycie serwera dźwięku.
--espeaker= HOSTNAME:PORT
Host:port na którym jest uruchomiony serwer dźwięku.

Działanie


Jeśli pierwszy argument nie rozpoczyna się znakiem myślnik, (nie jest flagą), to gramps będzie próbował otworzyć plik podany przez pierwszy argument, a następnie sesję interaktywną a pozostałą część parametrów w linii poleceń zignoruje.

Jeśli podana jest flaga -O, będzie próbował otworzyć podaną bazę i pracować na danych w niej zawartych realizując podane później polecenia z linii komend.

Z flagą -O czy bez, może występować wiele importów, eksportów oraz akcji określonych za pomocą flag -i, -e, oraz -a .

Kolejność podawania opcji -i, -e, czy -a nie ma znaczenia. Wykonywane są one zawsze w kolejności: wszystkie importy (jeśli podane) -> wszystkie akcje (jeśli podane) -> wszystkie eksporty (jeśli podane) Ale otwarcie bazy zawsze musi być na pierwszym parametrem !

Jeśli nie podano opcji -O lub -i, gramps uruchomi swoje główne okno i rozpocznie normalną sesję interaktywną z pustą bazą danych (ponieważ nie zdołał przetworzyć do niej żadnych danych).

Jeśli nie podano opcji-e albo -a gramps uruchomi swoje głowne okno i rozpocznie normalną sesję interaktywną z bazą będącą wynikiem wszystkich importów. Ta baza będzie znajdować się w pliku import_db.grdb w katalogu ~/.gramps/import.

Błąd podczas importu, eksportu albo dowolnej akcji będzie przekierowany na stdout (jeśli wyjątek zostanie obsłużony przez gramps) albo na stderr (jeśli nie jest obsłużony). Użyj standardowych przekierowań strumieni stdout oraz stderr jeśli chcesz zapisać wyświetlane informacje i błędy do pliku.

PRZYKŁADY

Aby otworzyć istniejące drzewo rodzinne i zaimportować dane do niego, można wpisać:
gramps -O 'Moje drzewo' -i ~/db3.gramps
Powyższa opcja otwiera istniejące drzewo, ale gdy chcesz zrobić wykonać taką
samą akcję tworząc tymczasowe drzewo: wystarczy wpisać: gramps -i 'Moje drzewo' -i ~/db3.gramps
Aby zaimportować cztery bazy (których formaty zostaną określone na podstawie
ich nazw) i następnie sprawdić powstałą bazę pod kątem błędów, należy wpisać: gramps -i plik1.ged -i plik2.tgz -i ~/db3.gramps -i plik4.wft -a check
Aby jawnie określić formaty w powyższym przykładzie, należy dodać nazwy plików
z odpowiednimi opcjami -f options: gramps -i plik1.ged -f gedcom -i plik2.tgz -f gramps-pkg -i ~/db3.gramps -f gramps-xml -i plik4.wft -f wft -a check
Aby zachować bazę z wynikami wszystkich importów, należy dodać flagę -e (należy użyć -f jeśli nazwa pliku nie pozwala gramps'owi na odgadnięcie formatu wyjściowego):
gramps -i plik1.ged -i plik2.tgz -e ~/nowy-pakiet -f gramps-pkg
W celu zaimportwania trzech baz i rozpoczęcia sesji interaktywnej z wynikiem
importu należy użyć polecenia podobnego do poniższego: gramps -i plik1.ged -i plik22.tgz -i ~/db3.gramps
Aby uruchomić narzędzie weryfikacji z linii poleceń i wyświetlić wyniki na
stdout: gramps -O 'Moje drzewo' -a tool -p name=verify
Zawsze można też po prostu uruchomić sesję interaktywną wpisująć:
gramps

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

Program sprawdza w systemie istnienie i wartości następujących zmiennych:

LANG - określa ustawienia, jaki język zostanie wybrany. Np.: polski to pl_PL.UTF-8.

GRAMPSHOME - określa folder, w którym będzie zapisywane ustawienia i bazy programu. Domyślnie jest on nieustawiony, a program przyjmuje, że katalog z danymi zostanie utworzony w profilu użytkownika (zmienna HOME pod Linuxem albo USERPROFILE pod Windows 2000/XP).

KONCEPCJA

Obsługa systemu rozszerzeń bazującego na pythonie, pozwalającego na dodawanie formatów importu i eksportu zapisów, generatorów raportów, narzędzi i filtrów wyświetlania bez modyfikowania głównego programu

Dodatkowo oprócz generowania standardowego wyjścia na drukarkę, raporty mogą także być generowane dla innch systemów i do innych formatów, takich jak: OpenOffice.org, AbiWord, HTML, lub LaTeX aby umożliwić użytkownikm wybór formatu wyjściowego w zależności od ich potrzeb.

ZNANE BŁĘDY I OGRANICZENIA

Prawdopodobne. Lista błędów i propozycji znajduje się na: http://developers.gramps-project.org.

PLIKI

${PREFIX}/bin/gramps
${PREFIX}/share/gramps
${HOME}/.gramps (jeśli nie użyta została zmienna środowiskowa GRAMPSHOME)

AUTORZY

Donald Allingham <[email protected]>
http://gramps.sourceforge.net

Ta strona man jest tłumaczeniem strony man napisanej przez:
Brandon L. Griffith <[email protected]>
dla systemu Debian GNU/Linux.

Ta strona aktualnie jest pod opeką:
Projekt Gramps<[email protected]>
Tłumaczenie na polski: Łukasz Rymarczyk <[email protected]>

DOCUMENTATION

Dokumentacja użytkownika jest dostępna poprzez standardową przeglądarkę pomocy systemu GNOME. Dokumentacja dostępna jest także w formacie XML jako plik gramps-manual.xml w folderze doc/gramps-manual/$LANG w głównym źródle dystrybucji.

Dokumentacja dla programistów jest dostępna na stronie projektu: http://developers.gramps-project.org.