getdelim(3) wprowadzanie łańcuchów rozgraniczonych

Other Alias

getline

SKŁADNIA

#include <stdio.h>


ssize_t getline(char **lineptr, size_t *n, FILE *stream);
ssize_t getdelim(char **lineptr, size_t *n, int delim, FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getline(), getdelim():

Od glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L || _XOPEN_SOURCE >= 700
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

getline() odczytuje całą linię ze strumienia stream, przechowując adres bufora zawierającego tekst w *lineptr. Bufor jest zakończony znakiem NULL i zawiera znak nowej linii, jeśli go napotkano.

Gdy *lineptr jest ustawione na NULL i *n jest ustawione na 0 przed wywołaniem, to funkcja getline() przydziela bufor dla umieszczenia w nim zawartości linii. Bufor ten powinien zostać zwolniony przez program użytkownika nawet wówczas, gdy getline() zawiedzie.


 Alternatywnie, przed wywołaniem getline() *lineptr może zawierać wskaźnik do bufora przydzielonego za pomocą malloc() o rozmiarze *n bajtów. Gdy rozmiar bufora nie jest wystarczający do umieszczenia w nim odczytanej linii, getline() rozszerzy go do odpowiedniego rozmiaru za pomocą realloc(), modyfikując *lineptr i *n, jeśli będzie to potrzebne.

W każdym razie, po pomyślnym wywołaniu *lineptr i *n będą zaktualizowane tak, aby odzwierciedlić, odpowiednio, adres i rozmiar bufora.

getdelim() działa jak getline(), z tym wyjątkiem że jako argument delimiter można podać ogranicznik linii inny niż znak nowej linii. Podobnie jak dla getline(), znak ogranicznika nie jest dodawany, gdy nie występował w danych wejściowych przed osiągnięciem końca pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, getline() i getdelim() zwracają liczbę odczytanych znaków, łącznie ze znakiem ogranicznika, ale nie włączając kończącego bajtu null ("\0"). Wartość ta może służyć to wychwycenia znaków null zawartych w odczytanej linii.

Obie funkcje zwracają -1, gdy nie uda się odczytać linii (włączając w to próbę czytania na końcu pliku). W razie wystąpienia błędu ustawiana jest zmienna errno aby wskazać przyczynę.

BŁĘDY

EINVAL
Błędne wartości parametrów (n lub lineptr równe NULL lub nieprawidłowy stream).

ZGODNE Z

Zarówno getline(), jak i getdelim() są rozszerzeniami GNU. Zostały dołączone do standardu POSIX.1-2008.

PRZYKŁAD

#define _GNU_SOURCE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int
main(void)
{
  FILE *fp;
  char *line = NULL;
  size_t len = 0;
  ssize_t read;
  fp = fopen("/etc/motd", "r");
  if (fp == NULL)
    exit(EXIT_FAILURE);
  while ((read = getline(&line, &len, fp)) != -1) {
    printf("Pobrano linię o długości %zu :\n", read);
    printf("%s", line);
  }
  free(line);
  fclose(fp);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.