getdate(3) przekształca łańcuch w strukturę struct tm

SKŁADNIA

#define _XOPEN_SOURCE
#define _XOPEN_SOURCE_EXTENDED
#include <time.h>

struct tm *getdate (const char *string);

extern int getdate_err;

#define _GNU_SOURCE
#include <time.h>

int getdate_r (const char *string, struct tm *res);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getdate() przekształca łańcuch wskazywany przez string w strukturę tm, która jest zwracana. Zwracana struktura tm może się znajdować w pamięci statycznej, wobec czego zostanie nadpisana przez następne wywołanie funkcji.

W odróżnieniu od strptime(3), (która posiada argument format), getdate() posługuje się formatami znajdującymi się w pliku, do którego pełna ścieżka jest podana w zmiennej środowiskowej DATEMSK. Do konwersji stosowana jest pierwsza z linii pliku, która pasuje do zadanego łańcucha.

Podczas dopasowywania ignorowana jest wielkość liter. Ignorowane są również nadmiarowe białe znaki, zarówno we wzorcu, jak i w przekształcanym łańcuchu.

Specyfikacje przekształceń, które mogą być zawarte we wzorcu są takie same, jak dla strptime(3). Akceptowana jest jedna dodatkowa specyfikacja przekształcenia:

%Z
Nazwa strefy czasowej.

Gdy podano %Z, zwracana wartość jest inicjalizowana jako rozłożony czas bieżący w podanej strefie czasowej. W przeciwnym przypadku, jest inicjalizowana jako rozłożony czas odpowiadający bieżącemu czasowi lokalnemu.

Gdy podany jest tylko dzień tygodnia, brany jest pierwszy taki dzień przypadający w dniu bieżącym lub później.

Gdy podany jest jedynie miesiąc (bez roku), brany jest pierwszy taki miesiąc przypadający w miesiącu bieżącym lub po nim. Gdy nie podano dnia, brany jest pierwszy dzień miesiąca.

Gdy nie podano godziny, minuty ani sekundy, brana jest bieżąca godzina, minuta i sekunda.

Gdy nie podano daty, ale znana jest godzina, brana jest pierwsza taka godzina przypadająca w bieżącej godzinie lub później.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu funkcja ta zwraca wskaźnik do struktury struct tm. W przeciwnym razie, zwraca NULL i ustawia zmienną globalną getdate_err. Zmiany errno nie są określone. Zdefiniowano następujące wartości getdate_err:
1
Zmienna środowiska DATEMSK ma wartość pustą lub nie jest zdefiniowana.
2
Nie udało się otworzyć pliku wzorców w trybie do odczytu.
3
Nie udało się pobrać informacji o stanie.
4
Plik wzorców nie jest zwykłym plikiem.
5
Wystąpił błąd podczas odczytu pliku wzorców.
6
Nie udało się przydzielić pamięci (brak dostępnej pamięci).
7
Brak w pliku linii pasującej do podanych danych.
8
Niewłaściwa specyfikacja wejściowa.

UWAGI

Jako że funkcja getdate() nie jest wielowejściowa ze względu na korzystanie z getdate_err i statycznego bufora do zwracania wyniku, glibc udostępnia jej wariant przystosowany do wielowątkowości. Obie funkcje zapewniają tę samą funkcjonalność. Wynik jest zwracany w buforze wskazywanym przez res, a w przypadku błędu, zwracana jest niezerowa wartość, taka sama jak podano powyżej dla getdate_err.

Specyfikacja POSIX 1003.1-2001 dla strptime() zawiera specyfikacje przekształceń korzystające z modyfikatorów %E lub %O, podczas gdy takie specyfikacje nie zostały podane dla getdate(). Implementacja w glibc realizuje getdate() za pomocą strptime(), więc, automatycznie, obie funkcje wspierają te same specyfikacje przekształceń.

Implementacja w glibc nie wspiera specyfikacji przekształcenia %Z.

ŚRODOWISKO

DATEMSK
Plik zawierający wzorce formatów.
TZ, LC_TIME
Zmienne używane przez strptime().

ZGODNE Z

ISO 9899, POSIX 1003.1-2001

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getdate

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.