fsck.fat(8) sprawdza i naprawia systemy plików MS-DOS

SKŁADNIA

fsck.fat|fsck.msdos|fsck.vfat [-aAflnprtvVwy] [-d ŚCIEŻKA -d ...] [-u ŚCIEŻKA -u ...] URZĄDZENIE

OPIS

fsck.fat weryfikuje spójność systemów plików MS-DOS i opcjonalnie próbuje je naprawić.

Mogą być skorygowane następujące kłopoty z systemem plików (w tej kolejności):

*
FAT zawiera nieprawidłowe numery klastrów. Klaster zmieniany jest na EOF.
*
Łańcuch klastrów łańcucha zawiera pętlę. Pętla jest przerywana.
*
Złe klastry (błędy odczytu). Klastry są znakowane jako błędne i usuwane z zawierających je plików. Ta kontrola jest opcjonalna.
*
Katalogi z dużą liczbą złych wpisów (prawdopodobnie uszkodzone). Katalog może zostać wyrzucony.
*
Pliki . i .. nie są katalogami. Mogą zostać wyrzucone lub można zmienić im nazwę.
*
Katalogi . i .. w katalogu głównym. Są wyrzucane.
*
Złe nazwy plików. Można zmienić im nazwę.
*
Powielone pozycje katalogu. Mogą zostać wyrzucone lub można zmienić im nazwę.
*
Katalogi z niezerowym polem rozmiaru. Rozmiar jest ustawiany na zero.
*
Katalog . nie wskazuje na katalog macierzysty. Wskaźnik początkowy jest dostosowywany.
*
Katalog .. nie wskazuje na rodzica katalogu macierzystego. Wskaźnik początkowy jest dostosowywany.
*
Numer początkowego klastra pliku jest niepoprawny. Plik jest obcinany.
*
Plik zawiera błędne lub niezajęte klastry. Plik jest obcinany.
*
Łańcuch klastrów pliku jest dłuższy niż wskazywany przez pola rozmiaru. Plik jest obcinany.
*
Dwa lub więcej plików współdzieli ten sam klaster(y). Wszystkie pliki oprócz jednego są obcinane. Jeśli plikiem obcinanym jest katalog, który był już przeczytany, to po obcięciu kontrola systemu plików rozpoczynana jest od nowa.
*
Łańcuch klastrów pliku jest krótszy niż wskazywany przez pola rozmiaru. Plik jest obcinany.
*
Klastry są zaznaczone jako zajęte, ale nie należą do pliku. Są oznaczane jako wolne.

Dodatkowo, wykrywane, ale nie naprawiane, są następujące problemy:

*
Nieprawidłowe parametry w sektorze rozruchowym.
*
Brak wpisów . i .. w katalogach różnych od katalogu głównego.

Gdy fsck.fat sprawdza system plików, zbiera wszystkie zmiany w pamięci i wykonuje je tylko po zakończeniu są wszystkich sprawdzeń. Można to wyłączyć opcją -w.

OPCJE

-a
Automatycznie naprawia system plików. Nie jest konieczna żadna interwencja użytkownika. Każdorazowo, gdy istnieje więcej niż jeden sposób rozwiązania problemu, wybierane jest podejście najmniej niszczące.
-A
Posługuje się wariacją Atari systemu plików MS-DOS. Jest to domyślne, jeżeli fsck.fat uruchamiany jest na Atari, to opcja ta wyłącza format Atari. W formacie Atari istnieje kilka pomniejszych różnic: niektóre pola sektora startowego są nieco inaczej interpretowane, a specjalne wpisy FAT dla końca pliku i błędnego sektora mogą być inne. Pod MS-DOS dla EOF używane jest 0xfff8 a Atari domyślnie posługuje się 0xffff, ale oba systemy rozpoznają wszystkie wartości od 0xfff8...0xffff jako koniec pliku (end-of-file). MS-DOS dla błędnych sektorów używa tylko 0xfff7, podczas gdy na Atari do tego cel wykorzystywane są 0xfff0...0xfff7 (ale wartością standardową jest nadal 0xfff7).
-b
Sprawdza sektor rozruchowy testem tylko do odczytu.
-d
Usuwa określony plik. Jeśli istnieje więcej niż jeden plik o tej nazwie, to usuwany jest pierwszy.
-f
Odzyskuje nieużywane łańcuchy klastrów do plików. Domyślnie nieużywane klastry dodawane są do wolnej przestrzeni dyskowej, z wyjątkiem pracy w trybie automatycznym (-a).
-l
Pokazuje ścieżkowe nazwy przetwarzanych plików.
-n
Tryb nieoperacyjny: nieinteraktywne szukanie błędów, jednak nic nie jest zapisywane do systemu plików.
-p
To samo, co -a dla zgodności z innymi narzędziami *fsck.
-r
Interaktywnie naprawia system plików. Użytkownik pytany jest o radę każdorazowo, gdy istnieje więcej niż jeden sposób naprawy niespójności.
-t
Zaznacza niedające się odczytać klastry jako błędne.
-u
Próbuje odzyskać usunięty podany plik. fsck.fat usiłuje alokować łańcuch ciągłych, niezaalokowanych klastrów rozpoczynający się od klastra startowego odzyskiwanego pliku.
-v
Tryb szczegółowy. Generuje nieco więcej informacji na wyjściu.
-V
Wykonuje przebieg weryfikacyjny. Po pierwszym przebiegu sprawdzenie systemu plików jest powtarzane. Drugi przebieg nie powinien nigdy zgłosić żadnych dających się naprawić błędów. Może on trwać znacząco dłużej niż pierwszy, gdyż pierwszy przebieg mógł utworzyć długą listę zmian, która musi być przeglądnięta dla każdego odczytu dyskowego.
-w
Natychmiast zapisuje zmiany na dysk.
-y
To samo, co -a (automatycznie naprawia system plików), dla zgodności z innymi narzędziami fsck.

Uwaga: Jeżeli nie występują -a ani -r, to system plików jest tylko sprawdzany, ale nie naprawiany.

KOD ZAKOŃCZENIA

0
Nie wykryto dających się naprawić błędów.
1
Wykryto dające się naprawić błędy lub fsck.fat stwierdził wewnętrzną niespójność.
2
Błąd użytkowania. fsck.fat nie sięgał do systemu plików.

PLIKI

fsck0000.rec, fsck0001.rec, ...
Podczas odzyskiwania uszkodzonego systemu plików, fsck.fat zrzuca odzyskane dane do plików o nazwie "fsckNNNN.rec", w głównym katalogu systemu plików.

BŁĘDY

Nie tworzy plików . i .., tam gdzie są niezbędne. Nie usuwa całkowicie pustych katalogów. Powinien dawać więcej komunikatów diagnostycznych. Odzyskiwanie skasowanych plików powinno posługiwać się bardziej wyrafinowanym algorytmem.

STRONA INTERNETOWA

Więcej informacji na temat fsck.fat i dosfstools można znaleźć na stronie <http://daniel-baumann.ch/software/dosfstools/>.

AUTORZY

Narzędzia dosfstools zostały napisane przez Wernera Almesbergera <[email protected]>, Romana Hodka <[email protected]> i innych. Obecnie opiekuje się nimi Daniel Baumann <[email protected]>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]>, Michał Kułach <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.0.26 oryginału.