freetable(1) program ułatwiający tworzenie HTML-owych tabeli

WERSJA

Ten dokument opisuje freetable w wersji 2.3.

Może być nie w pełni prawidłowy jeśli używasz innej wersji.

SYNOPSIS

freetable [opcje] nazwapliku

lub

freetable [opcje]

Dostępne opcje to :

-h, --help Program wydrukuje informację o sposobie użycia i skończy

-V, --version Program wydrukuje numer wersji i skończy

-c, --comment Program wstawi przed każdą komórką komentarz o jej pozycji

-b, --no-nbsp Program nie wstawi   do pustych komórek celem wizualnego ich obniżenia na graficznych przeglądarkach

-w, --warning Program wstawi ostrzeżenie że powinnaś raczej zmieniać źródło niż tabelę przed każdą tabelą, którą stworzy.

-l, --location Program zamieni tagi lokacyjne <row> i <col> wewnątrz tabeli na pozycję komórki, w której wystąpią.

-m, --macro [program]
               Program przepuści tabelę przez makroprocesor (domyślnie: m4)

OSTRZEŻENIE

 NIE UŻYWAJ MAKROPROCESORA NA NIEPEWNYM ŹRÓDLE
 M4 MOŻE ZOSTAĆ UŻYTE DO NARUSZENIA TWEGO BEZPIECZEŃSTWA
 WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ URUCHAMIAJĄC :

info m4 'UNIX commands' syscmd

DESCRIPTION

Ten program jest wyzwolonym (wolnodostępnym) następcą wwwtable.

HTML to świetny język, ale ma straszną niedoróbę : tabele. Spędziłem wiele czasu wpatrując się w HTMLowy kod i próbując zgadnąć, która komórka kodu odpowiada której w przeglądarce.

Jeśli również miałeś ten problem, to być może za chwilę zostanie rozwiązany.

Program czyta z pliku lub ze stdin. Szuka linii zaczynającej opis tabeli :

  <wwwtable [opcje]>

Analizuje ten opis, wstawia poprawną HTML-ową tabelę i szuka następnego opis, aż plik się skończy.

SKŁADNIA TABELI

Jest bardzo prosta :

  wwwtable 
  <wwwtable [opcje]>
  [preambuła]
  [komórka]
  [komórka]
  ...
  </wwwtable>

opcje będą przekazane do taga <table>. Preambuła to dowolny HTML-owy text. Będzie umieszczony bezpośrednio przed tabelą.

komórka to albo normalna_komórka (tag <td>) albo nagłówkowa_komórka (tag <th>). Tak przynajmniej było w starszych wersjach freetable. W następnej sekcji są opisane nowe metody adresowania komórek.

  normalna_komórka :
  (rząd,kolumna) opcje
  zawartość
  nagłówkowa_komórka :
  ((rząd,kolumna)) opcje 
  zawartość

opcje będą przekazane do komórkowego taga. Atrybuty colspan i rowspan są uwzględniane podczas tworzenia tabeli.

zawartość maże zawierać text, tagi a nawet osadzoną tabelę.

Jeśli używasz opcji -m (lub --macro), zawartość będzie przerobiona przez m4(1), z <row> i <col> ustawionymi na adres aktualnej komórki

rząd i kolumna mogą być zarówno liczbami, wyrażeniami względnymi, albo regex'ami. W przeciwieństwie do wwwtable, z freetable możesz używać regex'ów również dla komórek nagłówka. Możesz również używać *, co znaczy dokładnie tyle co .*.

Wyrażenia względne to :

= albo pusta znaczy : tyle samo co w poprzedniej komórce

+ albo +X znaczy : o 1 lub X więcej niż w poprzedniej komórce

- albo -X znaczy : o 1 lub X więcej niż w poprzedniej komórce

Jeśli wiele definicji adresuje tą samą komórkę zarówno opcje jak i zawartość są doklejane w kolejności wystąpienia.

Jeśli chcesz używać tylko regex'ów musisz powiedzieć programowi o adresie ostatniej komórki :

  <wwwtable>
  (*,1)
  to są piewsze kolumny
  (1,*)
  to są piewsze rzędy
  (4,4)
  </wwwtable>

ALTERNATYWNE ADRESY KOMÓREK

Adresowanie komórek za pomocą wyrażeń regularnych jest bardzo niewygodne. Z tego powodu, w freetable 2.0 zostały wprowadzone dwie nowe metody. Obie mogą być użyte zarówno do komórek normalnych jak i nagłówkowych.

Zachowana jest pełna wsteczna kompatybilność. W tym celu została wprowadzona nowa składnia. Niestety, nie możesz adresować rzędu i kolumny używając odmiennych metod. Żeby obejść ten problem, obie nowe metody są bardzo tolerancyjne i pozwalają na użycie =, +, -, +X -X oraz pustego łańcucha z tym samym znaczeniem, jakie mają one w starej metodzie.

Nowe metody potrafią samodzielnie ustalić rozmiar tabeli.

ZASIĘGI

  (zasięg rzędów;zasięg kolumn) opcje
  zawartość

Składnia wygląda jak: 1-2,4-7,9,12. Zduplikowane adresy zostają wyeliminowane. Dla potrzeb adresowania relatywnego, użyty jest ostatni podany numer. A więc jeśli napiszesz

  (1-100,32;1)
  foo
  (+,)
  bar

Komórka (33,1) będzie zawierać `foobar' a wszystkie pozostałe tylko `foo'.

DOWOLNY KOD PERL

  ({kod dla rzędów},{kod dla kolumn}) opcje
  zawartość

Możesz używać dowolnego kodu Perl o ile zmieści się w jednej linijce, pasuje do naszego wyrażenia regularnego i da w wyniku listę. Niestety, nie istnieje wyrażenie regularne pasujące do dowolnego kodu Perl, ale dopóki twój kod nie zawiera },{ ani }), powinno działać. Przykład:

  <wwwtable>
  ({grep {$_%3 == 1} 1..100},{1..2,4})
  foo
  </wwwtable>

Da tabele 100 rzędów x 4 kolumny z `foo' w każdej 1wszej, 2giej i 4tej kolumnie każdego rzędu o numerze dającym reszte 1 w dzieleniu przez 3.

Jeśli chcesz użyć ``dowolnego kodu'' w jednej częsci adresu a zasięgu w drugiej zastąp w definicji zasięgu - przez .. i włóż zasięg między { i }.

Jeśli chcesz użyć ``dowolnego kodu'' w jednej częsci adresu a wyrażenia regulernego w drugiej, musisz napisać {grep {/wyrażenie/} od..do}. Niestety, w tym wypadku musisz podać rozmiar tablicy.

NIEZGODNOŚCI Z WWWTABLE

Jeśli poprzednio używałeś wwwtable, a teraz chcesz się przesiąść, powinieneś przeczytać ten rozdział. Większość jest o regex'ach. Zauważ również, że wwwtable nie mógł używać podstawiania tagów lokacyjnych ani makroprocesora.

Opcja -w ma przeciwne znaczenie. Domyślnie żadne ostrzeżenie nie jest drukowane, a -w albo --warning służą wymuszeniu takiego ostrzażenia.

Komórki nagłówkowe mogą być zdefiniowane za pomocą regex'ów :

  ((1,*))

Nie było to możliwe z wwwtable.

Liczniki pozycji na osiach są 100%-owo niezależne. Wynika z tego że kod :

  (*,1) width=30
  (*,2) width=35
  (*,3) width=40
  (=,=)
  Cośś

umieści Cośś w 3ciej kolumnie. Jeśli chcesz, by było w 1wszej, napisz :

  (*,1) width=30
  (*,2) width=35
  (*,3) width=40
  (=,1)
  Cośś

albo

  (*,) width=30
  (*,+) width=35
  (*,+) width=40
  (=,1)
  Cośś

W freetable 2.0 zostały wprowadzone dwie nowe metody adresowania komórek. Są całkowicie niezgodne z wwwtable.

BUGS

Adres typu ``Dowolny Kod Perl'' może nie działać ze skomplikowanym kodem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

m4(1)

AUTOR

Tomasz Wegrzanowski <[email protected]>

(zarówno angielska jak i polska wersja)