finite(3) isnanl

SKŁADNIA

#include <math.h>


int finite(double x);
int finitef(float x);
int finitel(long double x);

int isinf(double x);
int isinff(float x);
int isinfl(long double x);

int isnan(double x);
int isnanf(float x);
int isnanl(long double x);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

finite(), finitef(), finitel():

_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
isinf():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE
lub cc -std=c99

isinff(), isinfl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
isnan():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE || _ISOC99_SOURCE
lub cc -std=c99
isnanf(), isnanl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600

OPIS

Funkcje finite(), finitef() oraz finitel() zwracają wartość niezerową, gdy x nie jest ani nieskończonością, ani wartością "nie jest liczbą" (NaN). W pozostałych przypadkach zwracają 0.

Funkcje isnan(), isnanf() oraz isnanl() zwracają wartość niezerową, gdy x ma wartość "nie jest liczbą" (NaN), a 0 w pozostałych przypadkach.

Funkcje isinf(), isinff() oraz isinfl() zwracają -1, gdy x reprezentuje ujemną nieskończoność, 1, gdy x reprezentuje dodatnią nieskończoność, a 0 w pozostałych przypadkach.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje finite(), finitef(), finitel(), isinf(), isinff(), isinfl(), isnan(), isnanf() i isnanl() są bezpieczne dla wątków.

UWAGI

Proszę zauważyć, że te funkcje są przestarzałe. Standard C99 definiuje zastępujące je makra isfinite(), isinf() oraz isnan() (dla wszystkich typów). Należy również zwrócić uwagę na to, że isinf() z C99 daje słabsze gwarancje wartości zwracanej. Patrz fpclassify(3).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.