expiry(1) sprawdzenie ważności i wymuszenie zmiany hasła

STRESZCZENIE

expiry option

OPIS

Polecenie expiry sprawdza (-c), kiedy wygaśnie aktualne hasło oraz wymusza (-f) lub wymusza jego zmianę.Może ono być wywoływane jako zwykłe polecenie przez użytkownika.

OPCJE

The options which apply to the expiry command are:

-c, --check

Check the password expiration of the current user.

-f, --force

Force a password change if the current user has an expired password.

-h, --help

Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

PLIKI

/etc/passwd

Informacja o kontach użytkowników.

/etc/shadow

Informacje chronione o użytkownikach.