du(1) szacuje użycie miejsca na dysku

SKŁADNIA

du [OPCJA]... [PLIK]...
du [OPCJA]... --files0-from=P

OPIS

Podsumowuje zajętość dysku przez każdy PLIK, rekursywnie dla katalogów.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-0, --null
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
-a, --all
wypisuje podliczenia dla wszystkich plików, nie tylko katalogów
--apparent-size
wyświetla rozmiar pozorny zamiast użycia dysku; choć rozmiar pozorny jest zwykle mniejszy, może być również większy z powodu dziur (w tzw. plikach rzadkich), wewnętrznej fragmentacji, bloków pośrednich itp.
-B, --block-size=ROZMIAR
przelicza rozmiary według ROZMIARU przed ich wyświetleniem np. -BM wyświetla rozmiary w jednostkach 1 048 576 bajtów; patrz format ROZMIARU poniżej.
-b, --bytes
równoważne --apparent-size --block-size=1
-c, --total
wyświetla podsumowanie całości
-D, --dereference-args
rozwija wyłącznie dowiązania symboliczne podane jako argumenty w wierszu poleceń
-d, --max-depth=N
wyświetla podsumowania dla katalogu (lub pliku, z opcją -all) tylko, jeśli znajduje się N lub mniej poziomów poniżej argumentu wiersza poleceń; --max-depth=0 jest równoważne --summarize
--files0-from=P
podsumowuje zajętość dysku przez pliki podane w P, które są zakończone przez znak NUL. Jeżeli jako P podano -, to nazwy są odczytywane ze standardowego wejścia
-H
równoważne --dereference-args (-D)
-h, --human-readable
wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi (np. 1K, 234M, 2G)
--inodes
wypisuje informacje o użyciu i-węzłów, zamiast o użyciu bloków
-k
jak --block-size=1K
-L, --dereference
rozwija wszystkie dowiązania symboliczne
-l, --count-links
liczy rozmiar wielokrotnie jeśli plik ma dowiązania twarde
-m
jak --block-size=1M
-P, --no-dereference
nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)
-S, --separate-dirs
dla katalogów nie uwzględnia rozmiarów podkatalogów
--si
jak -h, lecz używa potęg 1000 zamiast 1024
-s, --summarize
wyświetla tylko podsumowanie dla każdego argumentu
-t, --threshold=ROZMIAR
pomija wpisy mniejsze niż ROZMIAR przy wartości dodatniej lub większe niż ROZMIAR przy wartości ujemnej
--time
pokazuje czas ostatniej modyfikacji plików w katalogu i jego podkatalogach
--time=SŁOWO
zamiast czasu modyfikacji pokazuje czas określony przez SŁOWO: atime, access, use, ctime lub status
--time-style=STYL
pokazuje czas używając STYLU: full-iso, long-iso, iso, +FORMAT, gdzie FORMAT jest interpretowany jak przez polecenie date
-X, --exclude-from=PLIK
pomija pliki pasujące do wzorca w PLIKU
--exclude=WZORZEC
pomija pliki pasujące do WZORCA
-x, --one-file-system
pomija katalogi w innych systemach plików
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Wartości są wyświetlane w jednostkach ROZMIARU, który jest pierwszym z podanych: opcji --block-size lub zmiennym środowiskowym DU_BLOCK_SIZE,, BLOCK_SIZE, BLOCKSIZE. W przeciwnym wypadku domyślną jednostką są 1024 bajty (lub 512, jeśli ustawiono zmienną POSIXLY_CORRECT.

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000).

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu du proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

WZORCE

WZORZEC jest wzorcem powłoki (nie jest wyrażeniem regularnym). Wzorzec ? dopasowuje jeden znak, podczas gdy * pasuje do dowolnego łańcucha (złożonego z zera, jednego lub wielu znaków). Na przykład, *.o dopasuje każdy plik kończący się na .o. W związku z tym, polecenie
du --exclude='*.o'

pominie wszystkie pliki i podkatalogi kończące się na .o (łącznie z samym plikiem .o).

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie, Paula Eggerta i Jima Meyeringa.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.