drand48(3) seed48,

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>


double drand48(void);

double erand48(unsigned short xsubi[3]);

long int lrand48(void);

long int nrand48(unsigned short xsubi[3]);

long int mrand48(void);

long int jrand48(unsigned short xsubi[3]);

void srand48(long int seedval);

unsigned short *seed48(unsigned short seed16v[3]);

void lcong48(unsigned short param[7]);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

Wszystkie pokazane wyżej funkcje: _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE

OPIS

Funkcje te generują liczby pseudolosowe korzystając z liniowego algorytmu kongruencyjnego i 48-bitowej arytmetyki liczb całkowitych.

Funkcje drand48() i erand48() zwracają nieujemne zmiennoprzecinkowe wartości podwójnej precyzji równomiernie rozłożone w przedziale [0.0, 1.0].

Funkcje lrand48() i nrand48() zwracają nieujemne wartości long integer równomiernie rozłożone w przedziale pomiędzy 0 a 2^31.

Funkcje mrand48() i jrand48() zwracają wartości long integer ze znakiem równomiernie rozłożone w przedziale pomiędzy -2^31 a 2^31.

Funkcje srand48(), seed48() i lcong48() to funkcje inicjujące. Jedna z nich powinna zostać wywołana przed użyciem funkcji drand48(), lrand48() czy mrand48(). Funkcje erand48(), nrand48() i jrand48() nie wymagają wcześniejszego wywołania funkcji inicjującej.

Wszystkie te funkcje generują ciąg 48-bitowych liczb całkowitych Xi według liniowego wzoru kongruencyjnego:

Xn+1 = (aXn + c) mod m, gdzie n >= 0

Parametr m = 2^48, ponieważ korzystamy z 48-bitowej arytmetyki. Jeśli nie wywołano lcong48(), to parametry a i c przyjmują wartości:

a = 0x5DEECE66D c = 0xB

Wartość zwracana przez każdą z funkcji drand48(), erand48(), lrand48(), nrand48(), mrand48() czy jrand48() jest obliczana przez wygenerowanie następnego 48-bitowego Xi z ciągu, a następnie skopiowanie odpowiedniej liczby bardziej znaczących bitów Xi, zależnej od zwracanego typu danych, i przekształcenie ich w zwracaną wartość.

Funkcje drand48(), lrand48() i mrand48() przechowują ostatnią 48-bitową wartość Xi w wewnętrznym buforze. Funkcje erand48(), nrand48() i jrand48() wymagają od wywołującego je programu zapewnienia miejsca dla kolejnych wartości Xi w tablicy xsubi podanej jako argument. Te funkcje są inicjowane przez umieszczenie w tablicy początkowych wartości Xi przed pierwszym wywołaniem funkcji.

Funkcja inicjująca srand48() wpisuje wartość argumentu seedval do Xi, ustawiając 32 bardziej znaczące bity. Mniej znaczącym 16 bitom zawsze nadawana jest wartość 0x330E.

Funkcja inicjująca seed48() zmienia wartość Xi na 48-bitową wartość podaną w argumencie tablicowym seed16v. Poprzednia wartość Xi jest kopiowana do wewnętrznego bufora, a wskaźnik do tego bufora jest zwracany przez funkcję seed48().

Funkcja inicjująca lcong48() pozwala określić początkowe wartości dla Xi, a oraz c. Elementy tablicy param[0-2] określają Xi, param[3-5] określają a, a param[6] określa c. Po wywołaniu lcong48() każde następne wywołanie srand48() czy seed48() przywróci standardowe wartości a i c.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje drand48(), erand48(), lrand48(), nrand48(), mrand48(), jrand48(), srand48(), seed48() i lcong48() zapisują globalne informacje o stanie generatora liczb losowych, tak więc nie są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1-2001.

UWAGI

Te funkcje są uznane przez SVID 3 za przestarzałe, zamiast nich powinna być używana funkcja rand(3).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.