dmesg(1) wypisuje lub steruje buforem warstwy jądra

SKŁADNIA

dmesg [opcje]

dmesg --clear

dmesg --read-clear [opcje]

dmesg --console-level poziom

dmesg --console-on

dmesg --console-off

OPIS

dmesg służy do sprawdzenia bufora warstwy jądra (kernel ring buffer) lub sterowania nim.

Domyślnym działaniem jest odczytanie wszystkich wiadomości z bufora warstwy jądra.

OPCJE

Żadna z opcji --clear, --read-clear, --console-on, --console-off i --console-level nie wystąpić równocześnie.

-C, --clear
Czyści zawartość bufora.
-c, --read-clear
Czyści zawartość bufora po wyświetleniu.
-D, --console-off
Wyłącza wypisywanie wiadomości na konsolę.
-d, --show-delta
Wyświetla znacznik czas oraz różnicę czasu pomiędzy komunikatami. Jeśli opcja ta jest używana razem z --notime, to wypisywana jest tylko różnica czasu.
-E, --console-on
Włącza wyświetlanie wiadomości na konsolę.
-f, --facility lista
Ogranicza wyjście do zdefiniowanej listy (z elementami oddzielonymi przecinkami) zagadnień. Na przykład


  dmesg --facility=daemon

wypisze wiadomości pochodzące wyłączenie od demonów systemowych. Aby zapoznać się z listą obsługiwanych zagadnień, należy wykonać dmesg --help.

-h, --help
Wyświetla pomoc i wychodzi.
-k, --kernel
Wyświetla wiadomości jądra.
-l, --level lista
Ogranicza wyjście do zdefiniowanej listy (z elementami oddzielonymi przecinkami) poziomów. Na przykład


  dmesg --level=err,warn

wypisze jedynie błędy i ostrzeżenia. Aby zapoznać się z listą obsługiwanych poziomów, należy wykonać dmesg --help.

-n, --console-level poziom
Ustawia poziom na którym odbywa się rejestrowanie komunikatów na konsoli. Za poziom należy podstawić numer poziomu lub skróconą nazwę poziomu. Aby zapoznać się z listą obsługiwanych poziomów, należy wykonać dmesg --help.

Na przykład, -n 1 lub -n alert zapobiega pojawianiu się na konsoli wszelkich komunikatów poza awaryjnymi (panic). Wszystkie poziomy komunikatów są nadal zapisywane do /proc/kmsg, zatem wciąż można posługiwać się syslogd(8) do dokładnej kontroli, gdzie pojawiają się komunikaty jądra. Gdy używana jest opcja -n, to dmesg nie wyświetla ani nie czyści bufora warstwy jądra.

-r, --raw
Wyświetla surowy bufor wiadomości np. nie przycina przedrostków poziomu dziennika.
-s, --buffer-size rozmiar
Do odpytania bufora jądra używa bufora o podanej wielkości Domyślnie jest to 16392 (domyślny rozmiar bufora syslog jądra wynosił początkowo 4096, 8192 od wersji 1.3.54 i 16384 od wersji 2.1.113). Jeśli użytkownik ustawił bufor jądra większy od domyślnego, to można posłużyć się tą opcją do przeglądnięcia całego bufora.
-T, --ctime
Wypisuje znaczniki czasu w formie czytelnej dla człowieka. Mogą one być niedokładne!

Źródło czasu używane do dzienników nie jest aktualizowane po uśpieniu/wznowieniu systemu.

-t, --notime
Nie wypisuje znaczników czasu jądra.
-u, --userspace
Wypisuje wiadomości z przestrzeni użytkownika.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i wychodzi.
-x, --decode
Dekoduje numer zagadnienia (ang. facility) i poziomu (priorytetu) do przedrostków czytelnych dla człowieka.

AUTORZY

Karel Zak <[email protected]>
Theodore Ts'o <[email protected]>

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie dmesg jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.