dirname(3) wydzielenie składników nazwy ścieżki

Other Alias

basename

SKŁADNIA

#include <libgen.h>


char *dirname(char *path);
char *basename(char *path);

OPIS

Ostrzeżenie: istnieją dwie różne funkcje basename() --- patrz niżej.

Funkcje dirname() i basename() rozbijają zakończony znakiem null łańcuch nazwy ścieżki dostępu na składowe: katalog i nazwę pliku. W typowym przypadku dirname() zwraca łańcuch aż do ostatniego znaku "/", ale z jego wyłączeniem, a basename() zwraca składową następującą po ostatnim "/". Końcowe znaki "/" nie są uważane za część nazwy ścieżki dostępu.

Jeśli path nie zawiera ukośnika, dirname() zwraca łańcuch ".", podczas gdy basename() zwraca kopię path. Jeśli path jest łańcuchem "/", to zarówno dirname(), jak i basename() zwracają łańcuch "/". Jeśli path jest wskaźnikiem null lub wskazuje na pusty łańcuch znaków, to zarówno dirname(), jak i basename() zwracają łańcuch ".".

Połączenie łańcucha zwróconego przez dirname() z "/" i łańcuchem zwróconym przez basename() daje pełną nazwę ścieżki dostępu.

Zarówno dirname(), jak i basename() mogą zmienić zawartość path, tak więc może być potrzebne przekazanie kopii podczas wywoływania którejkolwiek z tych funkcji.

Funkcje te mogą zwrócić wskaźniki do statycznie alokowanej pamięci, która może zostać nadpisana przez kolejne wywołania. Alternatywnie mogą zwrócić wskaźniki do części path, tak że łańcuch znaków wskazywany przez path nie powinien być ani zmieniany, ani usuwany aż do momentu, w którym wskaźnik zwrócony przez opisywane funkcje nie będzie już potrzebny.

Poniższa lista przykładów (wzięta z SUSv2) pokazuje łańcuchy znaków zwracane przez dirname() i basename() dla różnych ścieżek:

ścieżka dirnamebasename
/usr/lib/usrlib

/usr/ /usr

usr .usr

/ //

. ..

.. ...

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zarówno dirname(), jak i basename() zwracają wskaźniki do zakończonych znakiem null łańcuchów znaków (nie należy tych wskaźników przekazywać do free(3)).

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje basename() i dirname() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001.

UWAGI

Istnieją dwie różne wersji funkcji basename(): wersja POSIX opisana powyżej oraz wersja GNU, która jest dostępna po

    #define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */

#include <string.h>
Wersja GNU nigdy nie zmienia swojego argumentu oraz zwraca pusty łańcuch znaków, jeśli path kończy się znakiem ukośnika, w szczególności gdy path jest równe "/". Nie istnieje wersja GNU funkcji dirname().

W bibliotece GNU wersja POSIX funkcji basename() jest używana, gdy dołączony jest plik nagłówkowy <libgen.h>. W przeciwnym wypadku używana jest wersja GNU.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

W implementacji biblioteki glibc POSIX-owych wersji tych funkcji modyfikują one swoje argumenty i powodują błąd naruszenia ochrony pamięci, jeśli są wywołane z statycznym łańcuchem znaków takim jak "/usr". Do wersji 2.2.1 biblioteki glibc dirname() niepoprawnie obsługiwało nazwy ścieżek dostępu z końcowymi znakami "/" i generowało błąd naruszenia ochrony pamięci, gdy podało się się NULL jako argument.

PRZYKŁAD

char *dirc, *basec, *bname, *dname;
char *path = "/etc/passwd";
dirc = strdup(path);
basec = strdup(path);
dname = dirname(dirc);
bname = basename(basec);
printf("dirname=%s, basename=%s\n", dname, bname);

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.