dir(1) wyświetla zawartość katalogu

SKŁADNIA

dir [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje informacje o PLIKACH (domyślnie - o bieżącym katalogu). Sortuje wpisy alfabetycznie, jeżeli nie podano żadnej z opcji -cftuvSUX ani --sort.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-a, --all
bez ukrywania plików zaczynających się od .
-A, --almost-all
bez pokazywania . ani ..
--author
z -l, wypisuje autora każdego pliku
-b, --escape
cytuje znaki niegraficzne w stylu języka C (ósemkowo)
--block-size=ROZMIAR
przelicza rozmiary według ROZMIARU przed ich wyświetleniem; np. --block-size=M wyświetla rozmiary w jednostkach 1 048 576 bajtów; patrz format ROZMIARU poniżej
-B, --ignore-backups
nie wyświetla plików kończących się znakiem ~
-c

 z -lt:sortuje wyniki wg ctime (czasu ostatniej modyfikacji danych o pliku) i wypisuje go;
 z -l: sortuje wyniki według nazwy i wypisuje ctime;
 w pozostałych przypadkach: sortuje według ctime, poczynając od najnowszych plików
-C
wypisuje pliki w kolumnach
--color[=KIEDY]
koloruje wyniki. KIEDY przyjmuje domyślnie wartość always. Może być to również never lub auto. Więcej informacji znajduje się poniżej
-d, --directory
wypisuje same katalogi, nie ich zawartość
-D, --dired
tworzy dane wyjściowe dla trybu dired Emacsa
-f
nie sortuje, włącza -aU, wyłącza -ls --color
-F, --classify
dodaje znak wskazujący typ wpisu (jeden z następujących: */=>@|)
--file-type
podobnie, lecz nie używa *
--format=SŁOWO
across odpowiada -x (poziomo), commas -m (oddzielone przecinkami), horizontal -x (poziomo), long -l (długi, z dodatkowymi informacjami), single-column -1 (w jednej kolumnie), verbose -l (długi, z dodatkowymi informacjami), vertical -C (pionowy, w kolumnach)
--full-time
jak -l --time-style=full-iso
-g
jak -l, ale nie wypisuje właściciela
--group-directories-first
grupuje najpierw katalogi;
ta opcja może być uzupełniona opcją --sort, ale wyłącza ją użycie opcji --sort=none (-U)
-G, --no-group
w długim formacie, nie pokazuje informacji o grupach
-h, --human-readable
z -l i/lub -s, wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi (np. 1K, 234M, 2G)
--si
podobnie, ale używa potęg 1000 zamiast 1024
-H, --dereference-command-line
podąża za dowiązaniami symbolicznymi podanymi w wierszu poleceń
--dereference-command-line-symlink-to-dir
podąża za każdym dowiązaniem symbolicznym
wskazującym na katalog
--hide=WZORZEC
nie pokazuje wpisów pasujących do WZORCA powłoki (wyłączane przez -a lub -A)
--indicator-style=SŁOWO
dodaje wskaźniki typów plików stylu SŁOWO: none (domyślnie - brak), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
-i, --inode
wyświetla numer i-węzła każdego pliku
-I, --ignore=WZORZEC
nie pokazuje plików pasujących do WZORCA powłoki
-k, --kibibytes
używa 1024-bajtowych bloków do pokazywania zajętości na dysku
-l
używa długiego formatu wyjściowego
-L, --dereference
podczas pokazywania informacji pliku dla dowiązania symbolicznego, pokazuje informacje o pliku wskazywanym przez dowiązanie, zamiast o nim samym
-m
wypełnia wpisami, oddzielonymi przecinkami, całą dostępną szerokość
-n, --numeric-uid-gid
jak -l, ale wypisuje numeryczne identyfikatory użytkownika i grupy
-N, --literal
wypisuje nazwy plików dokładnie (bez specjalnego traktowania np. znaków sterujących)
-o
jak -l, ale bez informacji o grupie
-p, --indicator-style=slash
dodaje wskaźnik / do katalogów
-q, --hide-control-chars
wypisuje ? zamiast znaków niedrukowalnych
--show-control-chars
pokazuje znaki niedrukowalne bez zmian (domyślnie, chyba że program nazywa się ls, a wyjściem jest terminal)
-Q, --quote-name
ujmuje nazwy w podwójne cudzysłowy
--quoting-style=SŁOWO
używa cytowania wpisów w stylu SŁOWO: literal, locale, shell, shell-always, c, escape.
-r, --reverse
odwraca porządek sortowania
-R, --recursive
wypisuje katalogi rekursywnie
-s, --size
wypisuje rozmiar zajęty przez każdy plik, w blokach
-S
sortuje według rozmiaru
--sort=SŁOWO
sortuje wg SŁOWA zamiast nazwy: none (jak -U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X)
--time=SŁOWO
z -l: pokazuje czas według SŁOWA zamiast domyślnego czasu modyfikacji: atime lub access lub opcja -u, ctime lub status lub opcja -c; używa również określonego czasu jako klucza sortowania gdy podano --sort=time
--time-style=STYL
z -l, pokazuje czas przy użyciu STYLU: full-iso, long-iso, iso, locale lub +FORMAT. FORMAT jest interpretowany jak przez program date; jeśli FORMAT to FORMAT1<znak-nowego-wiersza>FORMAT2, to FORMAT1 dotyczy dawniejszych plików, a FORMAT2 nowszych. Jeżeli STYL jest poprzedzony posix-, to STYL odnosi się tylko dla ustawień locale spoza POSIX
-t
sortuje według czasu modyfikacji, poczynając od najnowszych
-T, --tabsize=KOLUMNA
przypisuje tabulatorowi tyle znaków co KOLUMNA, zamiast domyślnych 8
-u

 z -lt: sortuje i wypisuje według czasu ostatniego dostępu,
 z -l: pokazuje czas dostępu i sortuje według nazw,
 w pozostałych przypadkach: sortuje według czasu dostępu
-U
bez sortowania, wypisuje według kolejności w katalogu
-v
sortuje według liczb (numerów wersji) zawartych w nazwach plików
-w, --width=KOLUMNA
przyjmuje podaną szerokość ekranu zamiast wartości bieżącej
-x
wypisuje nazwy w wierszach, zamiast w kolumnach
-X
sortuje alfabetycznie według rozszerzeń
-Z, --context
wyświetla kontekst bezpieczeństwa dla każdego pliku
-1
wypisuje po jednym pliku w wierszu
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000).

Używanie kolorów do wyróżnienia typów plików jest wyłączone domyślnie oraz przy podaniu opcji --color=never. Z opcją --color=auto, ls wysyła kolory kodów tylko wtedy, gdy standardowe wyjście jest przyłączone do terminala. Zmienna środowiskowa LS_COLORS może zmieniać te ustawienia. Można ją ustawić przy pomocy polecenia dircolors.

Kod wyjściowy:

0
OK,
1
przy drobnych problemach (np. brak dostępu do podkatalogu),
2
przy poważnych problemach (np. brak dostępu do podanego argumentu).

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu dir proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.