dialog(1) wyświetla dialogi ze skryptów powłoki

SKŁADNIA

dialog --clear
dialog --create-rc plik
dialog [ --title tytuł ] [ --backtitle tytuł_tła ] [ --clear ] [ --separate-output ] opcje-okienka

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Dialog jest programem, który umożliwi Ci prezentowanie różnych pytań lub wyświetlanie komunikatów przy użyciu okienek dialogowych ze skryptu powłoki. Obecnie rozpoznawane są następujące okienka dialogowe:

yes/no box, menu box, input box, message box, text box, info box, checklist box, radiolist box i gauge box.

OPCJE

--clear
Ekran zostanie wyczyszczony po wyjściu z programu.
--create-rc plik
Ponieważ dialog obsługuje konfigurację podczas działania, można tego użyć do wygenerowania przykładowego pliku konfiguracyjnego do podanego pliku.
--separate-output
Dla widgetów checklist, produkuj wyjście w osobnych liniach, bez cytowania. Umożliwia to przetwarzanie przez inny program.
--title tytuł
Podaje napis tytułu, który będzie wyświetlony na górze okna dialogowego.
--backtitle tytuł_tła
Podaje napis tytułu_tła, który będzie wyświetlony w tle, na górze ekranu.
Opcje okienek
--yesno tekst wysokość szerokość
Okienko dialogowe yes/no o wielkości wysokość linii na szerokość kolumn. Napis przekazywany jako tekst jest wyświetlany wewnątrz okna dialogowego. Jeśli napis jest zbyt długi, aby mógł się zmieścić w linii, zostanie podzielony w odpowiednich miejscach na wiele linii. Napis tekst może także zawierać podnapis "\n" lub znaki nowej linii. `\n', umożliwiające ręczne kontrolowanie łamania linii. To okienko dialogowe jest użyteczne do zadawania pytań, które wymagają od użytkownika odpowiedzi tak lub nie. Okienko dialogowe ma guzik Yesi guzik No, między którymi użytkownik może się przełączać, przyciskając klawisz TAB.
--msgbox tekst wysokość szerokość
Okienko msgbox jest bardzo podobne do okienka yes/no. Jedyna różnica między nimi to to, że msgbox posiada tylko pojedynczy guzik OK Możesz używać tego okienka dialogowego do wyświetlania komunikatów. Po przeczytaniu komunikatu, użytkownik może nacisnąć klawisz ENTER, a dialog dialog zakończy działanie i wywołujący go skrypt będzie mógł kontynuować.
--infobox tekst wysokość szerokość
okienko dialogowe infobox jest ogólnie podobne do msgbox. Jednak w tym wypadku, dialog zakończy działanie natychmiast po wyświetleniu wiadomości użytkownikowi. Po zakończeniu ekran nie jest czyszczony, więc wiadomość pozostanie na ekranie dopóki skrypt jej nie wyczyści. Jest to użyteczne, jeśli chcesz informować o przebiegu jakichś operacji, które wymagają trochę czasu.
--inputbox tekst wysokość szerokość [init]
Okienko dialogowe inputbox jest użyteczne gdy chcesz zadawać pytania, które wymagają jakiegoś napisu w odpowiedzi. Jeśli podano parametr init, to jest on używany do zainicjowania napisu wejściowego. Podczas pobierania napisu, BACKSPACE może być używany do poprawiania literówek. Jeśli napis wejściowy jest dłuższy niż rozmiar okienka, to zostanie zaskrollowany. Po wyjściu, napis wejściowy zostanie wydrukowany na stderr.
--textbox plik wysokość szerokość
Okienko dialogowe textbox umożliwia wyświetlenie zawartości pliku w okienku dialogowym. Jest to prosta przeglądarka plików tekstowych. Użytkownik może poruszać się w pliku, przyciskając klawisze UP/DOWN, PGUP/PGDN i HOME/END. Jeśli linie są zbyt długie, aby pomieścić się w okienku, można je przewijać przy użyciu klawiszy LEWO/PRAWO. Udostępniono również funkcje przeszukiwania w przód i w tył.
--menu tekst wysokość szerokość wysokość-menu [ element opis] ...
Jak wskazuje nazwa, okienko dialogowe
menu jest okienkiem, które może być używane do prezentowania listy wyborów w postaci menu, z którego użytkownik wybiera pozycję. Każdy wpis składa się z napisu opisu i elementu. Element podaje wpisowi nazwę, według której można go odróżnić od innych wpisów w menu. Opis jest krótkim opisem opcji, którą reprezentuje. Użytkownik może przemieszczać się między wpisami menu, wciskając klawisze GÓRA/DÓŁ. Pierwsza litera elementu jest skrótem. Mogą nimi być też cyfry 1-9. Wyświetlanych jest wysokość-menu wpisów naraz, lecz menu może być przewijane jeśli jest ich więcej. Kiedy dialog kończy działanie, na stderr drukowany jest element wybranej opcji.
--checklist tekst wysokość szerokość wysokość-listy [element obiekt status ] ...
Okienko dialogowe checklist jest podobne do okienka menu, szczególnie w tym, że znajduje się tam wiele wpisów prezentowanych w postaci menu. Zamiast wybierania wielu wpisów, każdy z nich można włączyć lub wyłączyć. Początkowy stan włączenia/wyłączenia jest określany przez status. Na koniec, na stderr drukowana jest lista napisów elementów, których ustawienia były włączone.

--radiolist tekst wysokość szerokość wysokość-listy [element obiekt status ] ...
Okienko dialogowe radiolist jest podobne do okienka menu. Jedyną różnicą jest to, że możesz wskazać, który wpis jest obecnie wybrany, przez ustawienie jego statusu na on.

--gauge tekst wysokość szerokość procent
Okienko gauge wyświetla miarkę na dole okienka. Miarka określa procentowość. Nowe wartości procentowe są odczytywane ze standardowego wejścia, jeden integer na linię. Miarka jest odnawiana aby odzwierciedlić każdy nowy procent. Okienko kończy działanie na EOF.

KONFIGURACJA DZIAŁANIA

1.
Utwórz przykładowy plik konfiguracyjny przy użyciu:

"dialog --create-rc <file>"

2.
Podczas uruchamiania dialog określa używane ustawienia w następujący sposób:
a)
jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa DIALOGRC to jej wartość określa nazwę pliku konfiguracyjnego.
b)
jeśli nie znaleziono pliku (a), użyj pliku $HOME/.dialogrc.
c)
jeśli plik (b) nie został znaleziony, użyj wkompilowanych wartości domyślnych.
3.
Edytuj przykładowy plik konfiguracyjny i skopiuj go w jakieś miejsce, gdzie dialog może go znaleźć, jak określono powyżej w kroku 2.

ŚRODOWISKO

DIALOGRC
Zdefiniuj tę zmienną, jeśli chcesz podać nazwę używanego pliku konfiguracyjnego.

PLIKI

$HOME/.dialogrc
domyślny plik konfiguracyjny.

DIAGNOSTYKA

Status wyjścia jest 0, jeśli dialog zakończył działanie po naciśnięciu guzika Yes lub OK, a 1, jeśli wciśnięto guzik No lub Cancel. W przeciwnym wypadku, jeśli pojawią się błędy w dialogu lub gdy dialog zostanie opuszczony przez naciśnięcie klawisza ESC, status wyjścia wyniesie -1.

BŁĘDY

Pliki tekstowe, zawierające znaki tab mogą powodować pewne problemy z textbox. Znaki tab w plikach tekstowych muszą być najpierw rozwijane w spacje.
Odświeżanie ekranu jest zbyt wolne.

AUTOR

Savio Lam ([email protected]) - wersja 0.3

Stuart Herbert ([email protected]) - patch dla wersji 0.4

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 dialog

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.