df(1) informuje o użyciu przestrzeni dyskowej systemu plików

SKŁADNIA

df [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Niniejsza strona podręcznika opisuje df w wersji GNU. Program df wyświetla rozmiar przestrzeni dyskowej dostępnej w systemach plików zawierających każdy z, podanych jako argumenty, nazw plików. Jeśli nie podano żadnej nazwy pliku, pokazywana jest dostępna przestrzeń we wszystkich aktualnie zamontowanych systemach plików. Miejsce jest mierzone domyślnie w blokach po 1K, chyba że zdefiniowano zmienną środowiskową POSIXLY_CORRECT, gdy używane są bloki po 512 bajtów.

Jeśli argument jest absolutną nazwą pliku węzła urządzenia dyskowego, zawierającego zamontowany system plików, to df pokazuje ilość miejsca dostępnego w tym systemie plików, zamiast w systemie plików zawierającym węzeł urządzenia. Ta wersji df nie potrafi pokazywać miejsca dostępnego na niezamontowanych systemach plików, ponieważ w przypadku większości rodzajów systemów zrobienie tego wymaga wielce nieprzenośnej i dogłębnej wiedzy o strukturach danego systemu plików.

OPCJE

Pokazuje informacje o systemie plików, na którym znajduje się każdy z PLIKÓW lub, domyślnie, o wszystkich systemach plików.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-a, --all
obejmuje puste (pseudo)systemy plików
-B, --block-size=ROZMIAR
przelicza rozmiary według ROZMIARU przed ich wyświetleniem np. -BM wyświetla rozmiary w jednostkach 1 048 576 bajtów; patrz format ROZMIARU poniżej.
--total
wyświetla podsumowanie całości
-h, --human-readable
wyświetla rozmiary w potędze liczby 1024 (np. 1023M)
-H, --si
wyświetla rozmiary w potędze liczby 1000 (np. 1.1G)
-i, --inodes
wyświetla informacje o i-węzłach, zamiast o użyciu bloków
-k
jak --block-size=1K
-l, --local
ogranicza spis do lokalnych systemów plików
--no-sync
nie wywołuje sync przed pozyskaniem informacji o użyciu systemów plików (domyślnie)
--output[=LISTA-PÓL]
używa formatu wyjściowego zdefiniowanego LISTĄ-PÓL lub wypisuje wszystkie pola, jeśli pominięto LISTĘ-PÓL.
-P, --portability
używa formatu wyjścia zgodnego z normą POSIX
--sync
wywołuje sync przed pozyskaniem informacji o użyciu
-t, --type=TYP
ogranicza wyświetlane wyniki do systemów plików danego TYPU
-T, --print-type
wyświetla typ systemów plików
-x, --exclude-type=TYP
ogranicza wyświetlane wyniki do systemów plików poza danym TYPEM
-v
(ignorowane)
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Wartości są wyświetlane w jednostkach ROZMIARU, który jest pierwszym z podanych: opcji --block-size lub zmiennym środowiskowym DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE, BLOCKSIZE. W przeciwnym wypadku domyślną jednostką są 1024 bajty (lub 512, jeśli ustawiono zmienną POSIXLY_CORRECT.

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000).

LISTA-PÓL jest oddzieloną przecinkami listą kolumn do wypisania. Poprawne wartości to: source, fstype, itotal, iused, iavail, ipcent, size, used, avail, pcent, file i target (opis znajduje się na stronie info).

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu df proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie i Paula Eggerta.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.