deborphan(1) wyszukiwanie pakietów osieroconych

SKŁADNIA

deborphan [OPCJA]... [PAKIET]...

OPIS

deborphan wyszukuje te pakiety, od których nie zależą inne pakiety. Domyślnie przeszukiwane są tylko sekcje libs i oldlibs, tak aby znaleźć nieużywane biblioteki.

Jeżeli podano opcjonalną listę pakietów, to sprawdzone będą zależności tylko w tych pakietach. Wyniki są wypisywane na standardowym wyjściu (stdout), tak jakby podano opcję --show-deps. Wyszukiwanie określonych pakietów, pokaże te pakiety niezależnie od ich priorytetu. Można podać -, aby lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia.

OPCJE

-f, --status-file=PLIK
Używa podanego PLIKU jako pliku stanu.
-h, --help
Wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy działanie.
-v, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

MODYFIKATORY WYJŚCIA

-d, --show-deps
Wyświetla listę zainstalowanych pakietów oraz nazwy pakietów, które od nich zależą.
-P, --show-priority
Wyświetla priorytety znalezionych pakietów.
-s, --show-section
Pokazuje nazwy sekcji znalezionych pakietów.
--no-show-section
Wyłącza pokazywanie nazw sekcji, kiedy wartością domyślną jest ich pokazywanie (patrz --all-packages).
-z, --show-size
Wyświetla rozmiar wyszukanych pakietów.

MODYFIKATORY WYSZUKIWANIA

-a, --all-packages
Przeszukuje wszystkie pakiety, a nie tylko te, które są w sekcji libs. Najlepiej używać (jeżeli w ogóle używać) w połączeniu z --priority. Opcja ta uaktywnia również --show-section.
-e, --exclude=LISTA
Podczas wyszukiwania pomija pakiety występujące na (rozdzielonej przecinkami) liście LISTA, tak jakby nie były wymienione w pliku stanu pakietów.
-H, --force-hold
Ignoruje flagę zatrzymania ("hold") pakietów i wyświetla takie pakiety. Bez tej opcji pakiety zatrzymane nie zostaną wyświetlone. Więcej informacji o flagach pakietów można znaleźć w dpkg(1). Z powodu błędu (#137771 w Systemie śledzenia błędów Debiana) w programie aptitude, deborphan ignoruje flagi zatrzymania pakietów tworzone przez aptitude.
--ignore-suggests
--ignore-recommends
Nie sprawdza, czy jest pakiet "sugerujący" (--ignore-suggests) lub "polecający" (--ignore-recommends) dany pakiet. Jeśli obie opcje zostaną użyte razem, to deborphan zachowa się tak, jakby opisany niżej tryb "miły" został wyłączony.
-n, --nice-mode
Wyłącza tryb "miły". W trybie tym sprawdzane jest, czy są zainstalowany pakiety "sugerujące" lub "polecające" wyszukany pakiet. Jeżeli tak, to pakiet zostanie zaznaczony jako używany, a jeżeli użyto opcji --show-deps, to pakiety sugerujące dany pakiet zostaną wypisane tak, jakby od niego zależały.
-p, --priority=PRIORYTET
Pokazuje tylko pakiety o priorytecie równym lub większym od podanego PRIORYTETU. PRIORYTET może przyjmować wartości z zakresu 1-5 lub być jednym z następujących: required, important, standard, optional, extra. Domyślną wartością PRIORYTETU jest 2 (important).
--find-config
Ta opcja wyszuka te niezainstalowane pakiety, których pliki konfiguracyjne wciąż istnieją w systemie. Włącza też opcję -a.
--libdevel
Oprócz sekcji libs i oldlibs przeszukuje także sekcję libdevel.

ZARZĄDZANIE PLIKIEM ZATRZYMAŃ

-A, --add-keep PAKIET1...PAKIETn
Dodaje pakiety do listy pakietów zatrzymanych (tj. nigdy niepokazywanych, niezależnie od ich stanu). Można podać "-", aby lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia. Uwaga: wielkość liter w nazwach pakietów jest istotna.
-k, --keep-file=PLIK
Używa podanego PLIKU do przetrzymywania listy zatrzymanych pakietów.
-L, --list-keep
Wyświetla listę zatrzymanych pakietów.
-R, --del-keep PAKIET1...PAKIETn
Usuwa pakiety z listy pakietów zatrzymanych (tj. nigdy niepokazywanych, niezależnie od ich stanu). Można podać "-", aby lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia. Jeżeli dany pakiet nie ma żadnych zależności, to następne uruchomienie programu deborphan pokaże ten pakiet.
-Z, --zero-keep
Usuwa całą listę zatrzymanych pakietów. Ta opcja działa tylko w połączeniu z opcją -A.

ZGADYWANIE

--guess-*
--no-guess-*
Przeglądając nazwę lub opis pakietu, deborphan potrafi zgadnąć, które pakiety mogą nie być bardzo używane. Będzie udawał, że pakiet jest w sekcji main/libs i wypisze go, jakby był biblioteką. Metoda ta nie jest doskonała, nie można też na niej zbytnio polegać, dlatego prosimy o ostrożność podczas jej używania! Deborphan ma także możliwość odgadywania na przykład interpreterów z wyjątkiem interpreterów Perla - przez użycie --guess-interpreters --no-guess-perl - albo zgadywania wszystkiego z wyjątkiem Mono - przez użycie --guess-all --no-guess-mono. Proszę zauważyć, że opcja --no-guess- musi występować po opcji --guess-, którą modyfikuje, co pozwala na podanie bardziej złożonych warunków typu: zgaduj wszystko z wyjątkiem interpreterów, ale dodatkowo wyszukaj interpretery Perla.

Następujące opcje można poprzedzić przez --guess lub (z wyjątkiem only) przez --no-guess-:

common
Ta opcja próbuje znaleźć pakiety współdzielone, tj. pakiety, których nazwa kończy się na -common.

data
Ta opcja próbuje znaleźć pakiety zawierające dane programów, tj. pakiety, których nazwa kończy się na -data.

debug
Ta opcja próbuje znaleźć pakiety używane do debuggowania oprogramowania, tj. pakiety, których nazwa kończy się na -dbg.

dev
Ta opcja próbuje znaleźć pakiety używane do rozwijania oprogramowania, tj. pakiety, których nazwa kończy się na -dev. Patrz także opcja --libdevel.

doc
Ta opcja próbuje znaleźć pakiety z dokumentacją, tj. pakiety, których nazwa kończy się na -doc.

dummy
Ta opcja próbuje znaleźć pakiety puste ("dummy"), tj. pakiety, których krótki opis zawiera słowo dummy lub transational.

kernel
Ta opcja próbuje znaleźć moduły jądra. Próbuje dopasować (-modules|^nvidia-kernel)-.*[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+.

interpreters
Próbuje wyszukać wszystkie moduły interpretatorów (tj. włącza opcje ruby, pike, python, perl i mono).

mono
Ta opcja próbuje znaleźć biblioteki Mono. Próbuje dopasować ^libmono.

perl
Ta opcja próbuje znaleźć moduły Perla. Próbuje dopasować ^lib.*-perl$.

pike
Ta opcja próbuje znaleźć moduły Pike'a. Próbuje dopasować ^pike[[:digit:]]*-.

python
Ta opcja próbuje znaleźć moduły Pythona. Próbuje dopasować ^python[[:digit:]]*-.

ruby
Ta opcja próbuje znaleźć moduły Ruby'ego. Próbuje dopasować ^lib.*-ruby[[:digit:].]*$.

section
Ta opcja próbuje wyszukać biblioteki, które zostały przypadkowo umieszczone w niewłaściwej sekcji. Próbuje dopasować wyrażenie regularne ^lib, ale nie wtedy, gdy nazwa pakietu kończy się jednym z: -dbg, -doc, -perl lub -dev.

all
Próbuje wszystkiego z powyższych.

only
Całkowicie ignoruje sekcje pakietów i wyszukuje po nazwie lub opisie pakietów. Opcja musi być używana w połączeniu z jedną lub większą liczbą powyższych opcji --guess. W przeciwnym razie deborphan nic nie wypisze.

PLIKI

/var/lib/dpkg/status
Stany dostępnych pakietów. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji INFORMACJE O PAKIETACH strony podręcznika dpkg.
/var/lib/deborphan/keep
Rozdzielona znakami nowej linii lista pakietów, które należy zachować. Nazwy pakietów nie są wymienione w żadnym konkretnym porządku.

BŁĘDY

Jeżeli zgłaszasz błąd, prosimy o dołączenie Twojego pliku /var/lib/dpkg/status. Pomoże nam to w powtórzeniu błędu.

AUTORZY

deborphan napisał Cris van Pelt <"Cris van Pelt"@tribe.eu.org>, potem opiekował się nim Peter Palfrader <[email protected]>, a obecnie zajmuje się nim Carsten Hey <[email protected]>.