cut(1) usuwa sekcje z każdego wiersza plików

SKŁADNIA

cut [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje wybrane części wierszy z każdego PLIKU na standardowe wyjście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-b, --bytes=LISTA
wypisuje tylko bajty określone w LIŚCIE
-c, --characters=LISTA
wypisuje tylko znaki określone w LIŚCIE
-d, --delimiter=OGRANICZNIK
używa jako separatora pól znaku OGRANICZNIK zamiast tabulacji
-f, --fields=LISTA
wypisuje tylko podane pola oraz wszystkie wiersze, które nie zawierają znaku separatora, chyba że podano opcję -s
-n
(ignorowane)
--complement
dopełnienie zestawu wybranych bajtów, znaków lub pól
-s, --only-delimited
nie wypisuje wierszy nie zawierających separatora
--output-delimiter=ŁAŃCUCH
używa ŁAŃCUCHA jako separatora danych wyjściowych; domyślnie używany jest w tej roli separator danych wejściowych
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Należy użyć jednej i tylko jednej spośród opcji -b, -c lub -f. Każda LISTA składa się z jednego zakresu lub z kilku zakresów oddzielonych przecinkami. Wybrane wejście jest zapisywane w tej samej kolejności jak jest odczytywane i jest zapisywane dokładnie raz. Każdy zakres składa się z jednego z podanych wyrażeń:

N
N-ty bajt, znak lub pole, liczone od 1
N-
od N-tego bajtu, znaku lub pola do końca wiersza
N-M
od N-tego do M-tego (włącznie) bajtu, znaku lub pola
-M
od pierwszego do M-tego (włącznie) bajtu, znaku lub pola

Jeśli nie podano PLIKU lub gdy PLIK jest równy -, używane będzie standardowe wejście.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu cut proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Davida M. Ihnata, Davida MacKezie i Jima Meyeringa.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.