cp(1) kopiuje pliki i katalogi

SKŁADNIA

cp [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
cp [OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
cp [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...

OPIS

Kopiuje ŹRÓDŁO do CELU lub wiele ŹRÓDEŁ do KATALOGU.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-a, --archive
równoważne -dR --preserve=all
--attributes-only
nie kopiuje danych, lecz same atrybuty pliku
--backup[=METODA]
tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego
-b
jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu
--copy-contents
podczas kopiowania rekursywnego kopiuje zawartość plików specjalnych
-d
równoważne --no-dereference --preserve=links
-f, --force
jeśli istniejący plik docelowy nie może zostać otwarty, usuwa go i próbuje ponownie (opcja ta jest ignorowana, jeśli użyto też opcji -n)
-i, --interactive
pyta przed nadpisywaniem (ma pierwszeństwo przed wcześniejszą opcją -n)
-H
podąża za dowiązaniami symbolicznymi z wiersza poleceń w ŹRÓDLE
-l, --link
tworzy dowiązania twarde zamiast kopii
-L, --dereference
zawsze podąża za dowiązaniami symbolicznymi w ŹRÓDLE
-n, --no-clobber
nie nadpisuje istniejącego pliku (ma pierwszeństwo nad wcześniejszą opcją -i)
-P, --no-dereference
nigdy nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi w ŹRÓDLE
-p
równoważne --preserve=mode,ownership,timestamps
--preserve[=LISTA-ATRYB]
zachowuje podane atrybuty (domyślnie: mode,ownership,timestamps - czyli prawa, właściciela i grupę oraz czasy), dodatkowe możliwe atrybuty: context (dot. SELinuksa), links (dowiązania), xattr (rozszerzone atrybuty), all (wszystkie)
--no-preserve=LISTA-ATRYB
nie zachowuje podanych atrybutów
--parents
używa pełnej nazwy pliku źródłowego pod KATALOGIEM
-R, -r, --recursive
kopiuje katalogi rekurencyjnie
--reflink[=KIEDY]
kontroluje klonowanie/kopiowanie przy zapisie. Patrz niżej
--remove-destination
usuwa każdy istniejący plik docelowy przed próbą otwarcia go (w odróżnieniu od opcji --force)
--sparse=KIEDY
kontroluje tworzenie tzw. rzadkich plików. Patrz niżej
--strip-trailing-slashes
usuwa końcowe ukośniki z każdego argumentu ŹRÓDŁO
-s, --symbolic-link
tworzy dowiązania symboliczne zamiast kopii plików
-S, --suffix=PRZYROSTEK
używa podanego przyrostka zamiast domyślnego
-t, --target-directory=KATALOG
kopiuje wszystkie argumenty ŹRÓDŁO do KATALOGU
-T, --no-target-directory
traktuje CEL jako zwykły plik
-u, --update
kopiuje tylko jeśli ŹRÓDŁO jest nowsze niż plik docelowy lub gdy plik docelowy nie istnieje
-v, --verbose
wypisuje bieżące działania
-x, --one-file-system
pozostaje na tym systemie plików
-Z
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux pliku docelowego na domyślny
--context=KONTEKST
jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Domyślnie, tzw. rzadkie pliki ŹRÓDŁOWE są wykrywane przez prymitywną heurystykę i powiązane pliki w CELU są również tworzone jako rzadkie. Jest to zachowanie, które można wybrać opcją --sparse=auto. Wybranie opcji --sparse=always spowoduje utworzenie pliku CELU jako rzadkiego, bez względu na to, czy plik ŹRÓDŁOWY zawiera wystarczająco długą sekwencję bajtów zerowych. Opcja --sparse=never zabroni tworzenia rzadkich plików.

W przypadku podania opcji --reflink[=always], tworzona jest lekka kopia, w której bloki danych są kopiowane tylko, gdy zostały zmodyfikowane. Jeśli nie jest to możliwe, to kopiowanie zawodzi lub, jeśli podana jest opcja --reflink=auto, program przechodzi do trybu kopii standardowej.

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

none, off
nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)
numbered, t
tworzy kopie numerowane
existing, nil
numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste
simple, never
zawsze tworzy proste kopie zapasowe

Jako szczególny przypadek cp tworzy kopię zapasową ŹRÓDŁA, jeśli podano opcje force i backup, a ŹRÓDŁO i CEL są tą samą nazwą istniejącego, zwykłego pliku.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu cp proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.