autolog(8) wylogowuje nieaktywnych użytkowników

SKŁADNIA

autolog [ opcje ]

OPIS

Program ten czyta plik utmp, pozycja po pozycji. Nazwa użytkownika dla każdego z procesów użytkowników porównywana jest z zapisami w pliku konfiguracyjnym (zob. autolog.conf(5)). Pierwszy zapis pasujący zarówno do nazwy, grupy jak i linii terminalowej posłuży do przeprowadzenia automatycznego zakończenia sesji pracy użytkownika (wylogowania).

WYWOŁANIE

/etc/init.d/autolog start
lub
autolog
aby uruchomić ten program w trybie demona
autolog -o
aby uruchomić program jako "zwykły" program. Proszę pamiętać, że również w tym wypadku pozostanie on w pamięci dopóki nie wykona wszystkich swoich zadań.

OPCJE

-a
(all processes - wszystkie procesy) Pokazuje informację o WSZYSTKICH zapisach utmp -- nie tylko procesach użytkowników.
-d
(debugowanie) Pomocne przy regulowaniu pliku konfiguracyjnego. Program działa w tle zamiast rozwidlania (fork) i podaje szczegółowe komunikaty o tym, co robi.
-n
(nokill) W ten sposób zapobiega się faktycznemu "ubijaniu" przez autolog kogokolwiek. Przy regulowaniu nowego pliku konfiguracyjnego należy posłużyć się łącznie opcjami -d i -n. Opcja nie wpływa na zabijanie zagubionych procesów.
-o
(ordinary - zwykły). Ta opcja powoduje, że program działa jako zwykły program, nie demon. Program zakończy się po wykonaniu wszystkich swoich zadań. W takim przypadku trochę danych jest przechowywanych w /var/lib/autolog/autolog.data. Są one odczytywane przy ponownym uruchomieniu programu.
-f nazwa_pliku_konfiguracyjnego
Unieważnia domyślne ustawienie pliku konfiguracyjnego: /etc/autolog.conf
-l nazwa_pliku_logu
Unieważnia domyślne ustawienie nazwy pliku logu: /var/log/autolog.log. Proszę zauważyć, że jeśli plik ten nie istnieje, to nie nastąpi rejestrowanie do logu. Proszę utwórzyć plik (przy pomocy touch) by włączyć rejestrowanie działań.
-t czas_bezczynności
Unieważnia wewnętrzny domyślny czas nieaktywności (w minutach).
-g okres_karencji
Unieważnia wewnętrzny domyślny okres karencji (w sekundach).
-m yes/no
Unieważnia wewnętrzny przełącznik wysyłania poczty. Ustawienie "yes" powoduje, że program będzie wysyłał pocztę do użytkowników zaraz po ich "ubiciu".
-c yes/no
Unieważnia wewnętrzny przełącznik "pre-clear". Ustawienie "yes" powoduje, że program będzie czyścił ekran terminala przed ostrzeżeniem użytkownika.
-w yes/no
Wylicza czasy oczekiwania w oparciu o całkowity czas sesji pracy -- nie czas nieaktywności (ciężkie).
-l yes/no
Jeśli ustawiona na "yes", to działania będą rejestrowane w pliku logu, jeśli takowy istnieje.

AUTOR

Kyle Bateman <[email protected]> (autolog 0.35),
Carsten Juerges <[email protected]>

                                  (autolog 0.40)

Niniejsza stronę podręcznika została zmodyfikowana do systemu Debian przez Paula Telforda <[email protected]>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 0.40 oryginału.