autoexecd(8) demon dla blondynek

SKŁADNIA

autoexecd [-sV]

OPCJE

autoexecd:
-V
Drukuje wersję i nie robi nic więcej.
-s
Drukuje informację o aktualnych ustawieniach (sprawdza plik konfiguracyjny) i kończy pracę.

OPIS

Demon autoexecd przeznaczony jest do uruchamiania plików użytkowników w czasie startu systemu. Najczęściej wywoływany jest z poziomu skryptów startowych rc, na samym początku pracy. Zaraz po uruchomieniu autoexecd zaczyna skanować obecne procesy czekając na pojawienie się procesu o nazwie getty.

To czy getty jest obecny jest dla demona informacją, że zakończone zostały wszelkie robocze ładowania i można zacząć uruchamiać pliki użytkowników (które mogą przecież korzystać z jakichś usług uruchomionych po autoexecd i przed getty). Okres czekania na proces wynosi domyślnie 80 sekund. Jeśli oczekiwany proces nie pojawi się w tym czasie to demon kończy swą pracę i nie podejmuje już żadnych działań.

Gdy szukany proces zostanie wykryty to autoexecd odczeka 2 sekundy i rozpocznie skanowanie pliku /etc/passwd. Dla każdego odnalezionego użytkownika utworzony będzie nowy proces o efektywnym i rzeczywistym identyfikatorze równym identyfikatorowi użytkownika, a także o efektywnym i rzeczywistym identyfikatorze grupy równym identyfikatorowi głównej grupy użytkownika. Tak przygotowany proces zmienia swój katalog bieżący na katalog domowy uzyskany z /etc/passwd i próbuje uruchomić plik .autoexec. Po pomyślnym utworzeniu nowego procesu demon autoexecd czeka chwilę (domyślnie 5 sekund) i przechodzi do kolejnego wpisu w /etc/passwd. W przypadku błędu następna pozycja passwd jest wczytywana bez oczekiwania. Błąd powstaje i nowy proces nie jest tworzony gdy:

- wczytywany użytkownik ma UID równy 0,
- wczytywany użytkownik nie posiada katalogu domowego,
- w katalogu domowym użytkownika nie ma pliku .autoexec,
- użytkownik nie ma uprawnień by wykonywać plik .autoexec,
- wystąpił błąd w tworzeniu nowego procesu.

Każdy proces użytkownika zanim wczyta .autoexec próbuje otworzyć do nadpisywania dwa pliki z podkatalogu autoexec mieszczącego się w katalogu domowym. Nazwy tych plików to stdout oraz stderr. Do pierwszego z nich przekierowywany jest standardowy strumień wejściowy zaś do drugiego standardowy strumień błędów. Jeśli dostęp do któregoś z tych plików jest niemożliwy (np. brak jest katalogu autoexec) to dany strumień kierowany jest do /dev/null. Jeśli któryś z plików nie istnieje to jest tworzony.

KONFIGURACJA

Autoexecd zaraz po uruchomieniu czyta plik konfiguracyjny /etc/autoexecd.conf. Możesz dowolnie zmieniać ten plik tak by dostosować działanie autoexecd. Oto możliwe opcje podawane w formacie "opcja" "wartość" (znaki dwukropka wchodzą w skład tekstu opcji):

wait for process: nazwa
możliwość zastąpienia domyślnego getty przez inny proces
delay after: czas
czas oczekiwania (w sekundach) po tym jak demon znajdzie już proces na który czekał
delay between: czas
czas "odpoczynku" między kolejnymi udanymi wywołaniami procesów użytkowników
pass after: czas
czas po którym demon zaprzestaje czekać na mający pojawić się proces
forced execute
dodanie tego wpisu w pliku konfiguracyjnym spowoduje przejście demona do dalszych działań nawet jeśli w ciągu ustalonego czasu nie pojawi się oczekiwany proces
disabled-for
wszystkie linie pliku konfiguracyjnego umieszczone po tym znaczniku będą przeszukane pod kątem znalezienia nazw użytkowników, dla których demon autoexecd nie zadziała. Nazwy mogą być oddzielone znakami tabulacji, spacji bądź spacji (tabulacji) i przecinków. Koniec sekcji z zabronionymi użytkownikami oznaczany jest wpisem eof-disabled-for
nice value: wartość
wartość nice tworzonych procesów
umask: wartość (oktalnie)
maska trybu tworzenia pliku dla demona i tworzonych procesów

Wszelkie linie pliku konfiguracyjnego występujące po znaku'#' są traktowane jako komentarze.

Jeśli nie można pobrać jakiejś opcji to zostaje ona zastąpiona wartością domyślną.

PLIKI

/usr/sbin/autoexecd program demona

/etc/autoexecd.conf plik konfiguracyjny

ZOBACZ TEŻ

login(1), passwd(1), getty(8).

HISTORIA

Pomysł na autoexecd zrodził się przy okazji Dnia Kobiet i został przeniesiony do rzeczywistości by ułatwić życie wszelkim blondynkom (blondynom też).

AUTOR

Copyright (C) 1999 by Paweł Wilk <[email protected]>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.