atanhf(3) funkcja odwrotna do tangensa hiperbolicznego

Other Alias

atanh, atanhl

SKŁADNIA

#include <math.h>


double atanh(double x);
float atanhf(float x);
long double atanhl(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

atanh():

_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500 || _XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE_EXTENDED || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
lub cc -std=c99

atanhf(), atanhl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja atanh() oblicza funkcję odwrotną do tangensa hiperbolicznego dla x, to znaczy wartość, dla której tangens hiperboliczny wynosi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odwrotność tangensa hiperbolicznego argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x jest równe +1 lub -1, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z poprawnie ustawionym znakiem.

Jeśli wartość bezwzględna x jest większa od 1, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd dziedziny: x jest mniejsze niż -1 lub większe niż +1
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
Błąd bieguna: x jest równe +1 lub -1
errno jest ustawiane na ERANGE (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia przez zero (FE_DIVBYZERO).

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

W wersji 2.9 i wcześniejszych biblioteki glibc w razie wystąpienia błędu bieguna errno jest ustawiane na EDOM zamiast na ERANGE, jak tego wymaga standard POSIX. Zostało to poprawione w wersji 2.10 biblioteki glibc.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.