apt-mark(8) Zaznaczanie/odznaczanie pakietu jako zainstalowanego automatycznie.

STRESZCZENIE

apt-mark [-f=nazwa_pliku] {auto | manual | showauto | showmanual} pakiet... | {-v | --version} | {-h | --help}

OPIS

apt-mark

zmienia flagę mówiącą o tym, czy pakiet był zainstalowany automatycznie.

Kiedy użytkownik zażąda zainstalowania pakietu, to zazwyczaj instalowane są również inne pakiety, zależące od żądanego pakietu. Te zależne pakiety są oznaczane jako zainstalowane automatycznie. Kiedy takie automatycznie zainstalowane pakiety nie są już potrzebne (czyli żaden inny pakiet od nich nie zależy), zostaną usunięte na przykład przez apt-get lub aptitude.

auto

auto jest używane do zaznaczania pakietu jako zainstalowanego automatycznie, co spowoduje jego usunięcie, w sytuacji gdy żaden inny ręcznie zainstalowany pakiet nie będzie od niego zależał.

manual

manual jest używane do zaznaczania pakietu jako zainstalowanego ręcznie, co go uchroni przed automatycznym usunięciem, w sytuacji gdy żaden inny pakiet nie będzie od niego zależał.

hold

hold jest używane do wstrzymania pakietu, co zabroni automatycznego instalowania, aktualizowania lub usuwania pakietu. Polecenie jest nakładką na dpkg --set-selections, stan pakietu jest zarządzany przez dpkg(1), a opcja --file nie wpływa na działanie tego polecenia.

unhold

unhold jest używane do usunięcia stanu wstrzymania pakietu ustawionego poprzednio i pozwolenia na wykonywanie wszystkich akcji na tym pakiecie.

showauto

showauto jest używane do wypisania listy wszystkich pakietów zainstalowanych automatycznie. Każdy pakiet jest wypisywany w osobnej linii. Jeśli nie podano żadnej nazwy pakietu, to zostaną wypisane wszystkie zainstalowane automatycznie pakiety. Jeśli podano nazwy pakietów, to zostaną wypisane tylko te z nich, które są automatycznie zainstalowane.

showmanual

showmanual może zostać użyte w dokładnie taki sam sposób, jak showauto z tym wyjątkiem, że wypisze listę ręcznie zainstalowanych pakietów.

showhold

showhold jest używane do wypisania listy wszystkich pakietów wstrzymanych, w taki sam sposób jak pozostałe polecenia "show".

OPCJE

-f=nazwa_pliku, --file=nazwa_pliku

Informacje o stanie pakietów są czytane z (lub zapisywane do) pliku przekazanego w parametrze nazwa_pliku zamiast z pliku domyślnego, którym jest extended_status w katalogu określonym w pliku konfiguracyjnym w pozycjiDir::State.

-h, --help

Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

-v, --version

Wyświetla wersję programu.

-c, --config-file

Plik konfiguracyjny. Podaje plik konfiguracyjny do użycia. Program najpierw przeczyta swój domyślny plik konfiguracyjny, a następnie plik podany jako argument tej opcji. Jeśli jest potrzeba ustawienia opcji konfiguracji zanim domyślny plik konfiguracyjny zostanie przetworzony, należy podać plik do użycia w zmiennej środowiskowej APT_CONFIG. Informacje o składni pliku można znaleźć w apt.conf(5).

-o, --option

Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję konfiguracji. Składnia jest następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option można podać wielokrotnie - do ustawiania różnych opcji.

PLIKI

/var/lib/apt/extended_states

Lista stanów pakietów zainstalowanych automatycznie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::State::extended_states.

DIAGNOSTYKA

apt-mark zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, wartość niezerową - w przypadku błędu.

BUGS

m[blue]Strona błędów APTm[][1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <[email protected]>, 2000-2012. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <[email protected]>, 2004

Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTORZY

Mike O'Connor

zespół APT

PRZYPISY

1.
Strona błędów APT
http://bugs.debian.org/src:apt