apt-key(8) Narzędzie zarządzanie kluczami APT

STRESZCZENIE

apt-key [--keyring nazwa_pliku] {add nazwa_pliku | del id_klucza | export id_klucza | exportall | list | finger | adv | update | net-update | {-v | --version} | {-h | --help}}

OPIS

apt-key

jest używane do zarządzania listami kluczy używanych przez APT do sprawdzania autentyczności pakietów. Pakiety, których autentyczność została sprawdzona przy użyciu tych kluczy, są uznawane za zaufane.

POLECENIA

add nazwa_pliku

Dodaje nowy klucz do listy zaufanych kluczy. Klucz jest czytany z pliku podanego jako parametr nazwa_pliku lub ze standardowego wejścia, jeśli zamiast nazwy pliku podano -.

del id_klucza

Usuwa klucz z listy zaufanych kluczy.

export id_klucza

Wyświetla klucz id_klucza na standardowym wyjściu.

exportall

Wypisuje na standardowe wyjście wszystkie zaufane klucze.

list

Wyświetla listę zaufanych kluczy.

finger

Wyświetla listę odcisków zaufanych kluczy.

adv

Przekazuje zaawansowane opcje do gpg. Na przykład adv --recv-key umożliwia pobranie klucza publicznego.

update

Aktualizuje lokalną składnicę kluczy używając składnicy kluczy archiwum i usuwa z lokalnej składnicy niepoprawne klucze archiwum. Składnica kluczy archiwum jest dostarczana przez pakiet archive-keyring Twojej dystrybucji, np. pakiet debian-archive-keyring w systemach Debian.

net-update

Aktualizuje składnicę kluczy, działając podobnie do powyższego polecenia update, z tą różnicą, że pobiera składnicę kluczy archiwum z URI i waliduje go względem klucza głównego. Wymaga zainstalowanego programu wget(1) oraz podanego (podczas budowania APT) serwera, z którego główny klucz będzie pobrany. APT w Debianie nie obsługuje tego polecenia i opiera się zamiast niego na poleceniu update, ale APT w Ubuntu je obsługuje.

OPCJE

Proszę zauważyć, że poniższe opcje muszą być podane przed poleceniami opisanymi w poprzednim rozdziale.

--keyring nazwa_pliku

Opcja pozwala na podanie pliku składnicy kluczy publicznych używanego w programie. Domyślnie program używa pliku trusted.gpg oraz wszystkich plików częściowych w katalogu trusted.gpg.d. trusted.gpg jest jednakże podstawową składnicą kluczy, co oznacza na przykład to, że nowe klucze będą dodawane właśnie tam.

PLIKI

/etc/apt/trusted.gpg

Składnica lokalnych zaufanych kluczy gpg; będą tu dodawane nowe klucze. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::Trusted.

/etc/apt/trusted.gpg.d/

Fragmenty plików zawierających zaufane klucze gpg, można tu składować dodatkowe klucze (dodane przez administratora bądź inne pakiety). Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::TrustedParts.

/etc/apt/trustdb.gpg

Lokalna składnica zaufanych kluczy archiwum.

/usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg

Składnica zaufanych kluczy archiwum Debian.

/usr/share/keyrings/debian-archive-removed-keys.gpg

Składnica usuniętych zaufanych kluczy archiwum Debian.

BUGS

m[blue]Strona błędów APTm[][1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

AUTOR

APT zostało napisane przez zespół APT <[email protected]>.

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <[email protected]>, 2000-2012. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <[email protected]>, 2004

Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTORZY

Jason Gunthorpe

zespół APT

PRZYPISY

1.
Strona błędów APT
http://bugs.debian.org/src:apt