anacron(8) okresowo wykonuje polecenia

SKŁADNIA

anacron [-s] [-f] [-n] [-d] [-q] [-t anacrontab] [-S katalog spool] [zadanie] ...
anacron [-S katalog spool] -u [-t anacrontab] [zadanie] ...
anacron [-V|-h]
anacron -T [-t anacrontab]

OPIS

Anacron może być użyty to okresowego wykonywania poleceń, z częstotliwością określoną w dniach. W przeciwieństwie do cron(8), nie zakłada się, że komputer jest przez cały czas uruchomiony. Dlatego można z niego korzystać na komputerach, które nie działają przez 24 godziny na dobę, aby kontrolować codzienne, cotygodniowe i comiesięczne zadanie, zwykle działające pod kontrolą crona.

Gdy Anacron jest wykonywany, odczytuje listę zadań z pliku konfiguracyjnego, zwykle /etc/anacrontab (patrz anacrontab(5)). Plik ten zawiera listę zadań, które kontroluje Anacron. Każde zadanie ma określony okres w dniach, zwłokę w minutach, unikalny identyfikator zadania i polecenie powłoki.

Przy każdym zadaniu Anacron sprawdza, czy nie zostało ono wykonane w ciągu ostatnich n dni, gdzie n jest okresem podanym do tego zadania. Jeśli nie, Anacron wykonuje polecenie powłoki zadania, po odczekaniu liczby minut podanej jak parametr zwłoki.

Po zakończeniu polecenia, Anacron zapisuje datę w specjalnym pliku znacznika czasowego do danego zadania, dzięki czemu wie, kiedy wykonać je ponownie. Do obliczeń czasu używana jest tylko data, bez godzin.

Gdy nie ma już więcej zadań do wykonania, Anacron kończy pracę.

Anacron uwzględnia tylko zadania z identyfikatorem podanym w anacrontab, który pasuje do argumentów wiersza polecenia zadania. Argumentami zadania mogą być wzorce maski (wildcard) powłoki (proszę upewnić się, że są one chronione, czyli odpowiednio cytowane, przed interpretacją przez powłokę). Jeśli nie poda się argumentów zadania, jest to równoważne podaniu "*" (czyli uwzględniane są wszystkie zadania).

Jeśli nie poda się opcji -d (patrz niżej), to Anacron mnoży się i przechodzi w tło podczas uruchomienia, a proces macierzysty natychmiast się kończy.

Jeśli nie podano opcji -s lub -n, to Anacron uruchamia zadania zaraz po minięciu czasu odstępu. Wykonywanie różnych zadań jest całkowicie niezależne.

Jeśli zadanie wysyła komunikaty na swoje standardowe wyjście lub standardowe wyjście błędów, to są one wysyłane pocztą elektroniczną do użytkownika uruchamiającego Anacron (zwykle roota) lub na adres znajdujący się w zmiennej środowiskowej MAILTO w crontab, jeśli taka istnieje.

Komunikaty informujące o tym co wykonuje Anacron są wysyłane do syslogd(8), jako obiekt cron, o priorytecie notice. Wiadomości o błędach są wysyłane z priorytetem error.

Zadania "aktywne" (tzn. zadania, które Anacron zdecydował się już uruchomić i obecnie czekają na minięcie czasu odstępu oraz zadania wykonywane właśnie przez Anacrona) są "zablokowane", dzięki czemu inne kopie Anacrona nie uruchomią ich w tym samym czasie.

OPCJE

-f
Wymusza wykonanie zadań, ignorując znaczniki czasowe.
-u
Tylko aktualizuje do bieżącej daty znaczniki czasowe, ale niczego nie uruchamia.
-s
Sekwencyjne wykonywanie zadań. Anacron nie uruchomi nowego zadanie przed zakończeniem poprzedniego.
-n
Uruchamia zadania teraz. Ignoruje odstępy podane w pliku /etc/anacrontab. Ta opcja implikuje -s.
-d
Nie mnoży się i nie przechodzi w tło. W tym trybie Anacron wysyła wiadomości informacyjne zarówno na standardowe wyjście, jak i do sysloga. Wyjście z zadań jest wysyłane pocztą elektroniczną, jak zazwyczaj.
-q
Nie wypisuje komunikatów na standardowe wyjście błędów. Stosowane wyłącznie z opcją -d.
-t anacrontab
Używa podanego pliku anacrontab, zamiast domyślnego.
-T
Test Anacrontab. Plik konfiguracyjny zostanie przetestowany pod kątem poprawności. Jeśli w pliku znajduje się błąd, zostanie on wypisany, a anacron zakończy się kodem 1. Poprawny plik anacrontab zwróci 0.
-S katalog spool
Używa podanego katalogu spool do przechowywania znaczników czasowych. Opcja jest wymagana w przypadku użytkowników, którzy chcą samodzielnie uruchamiać anacron.
-V
Wyświetla informacje o wersji i wychodzi.
-h
Wypisuje krótką informację o użyciu i wychodzi.

SYGNAŁY

Po otrzymaniu sygnału SIGUSR1, Anacron czeka na zakończenia działających zadań (jeśli istnieją) i wychodzi. Sygnał może być użyty do prawidłowego zakończenia Anacrona.

UWAGI

Proszę upewnić się, że strefa czasowa jest ustawiona poprawnie, przed uruchomieniem Anacrona (strefa czasowa wpływa na datę). Z reguły oznacza to ustawienie zmiennej środowiskowej TZ lub zainstalowanie pliku /usr/lib/zoneinfo/localtime. Strona podręcznika tzset(3) zawiera więcej informacji.

Pliki znaczników czasowych są tworzone w katalogu spool do każdego zadania w anacrontab. Nie zostaną nigdy usunięte automatycznie przez anacron i jeśli nie są dłużej potrzebne konieczne jest ich ręczne usunięcie.

PLIKI

/etc/anacrontab
Zawiera wykaz zadań. Szczegółowy opis zawiera strona podręcznika anacrontab(5).
/var/spool/anacron
Katalog jest używany przez Anacron do przechowywania plików znaczników czasowych.

BŁĘDY

Anacron nigdy nie usuwa plików znaczników czasowych. Konieczne jest ręczne usunięcie niepotrzebnych.

Anacron używa do dwóch deskryptorów plików do każdego aktywnego zadania. Może mu ich zabraknąć, jeśli jest więcej niż 125 aktywnych zadań (na zwykłych jądrach).

Komentarze, sugestie i zgłoszenia błędów proszę wysyłać pocztą elektroniczną do Seana "Shaleha" Perry'ego <shaleh@(debian.org|valinux.com)> (w języku angielskim).

AUTOR

Anacron został wymyślony i zaimplementowany przez Christiana Schwarza <[email protected]>.

Obecne implementacja to całkowicie przepisany kod przez Itaia Tzura <[email protected]>.

Ten kod był zarządzany przez Seana "Shaleha" Perry'ego <shaleh@(debian.org|valinux.com)>.

Od roku 2004 jest zarządzany przez Pascala Hakima <pasc@(debian.org|redellipse.net)>.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.3 oryginału.